Rapport Greppa Näringen medlemsundersökning årssammanställning 2015 Q3-2017 Q2.pdf

Årssammanställning av Greppa Näringens medlemsundersökning (2019)

Greppa Näringen utför kvartalsvisa undersökningar efter genomförda
rådgivningsbesök med syfte att ta reda på hur nöjda medlemmarna är med besöken och om besöken leder till ett förändrat beteende i ett kortsiktigt perspektiv.