Nöjdhetsundersökining 2019.pdf

Nöjdhetsundersökning (2019)


Greppa Näringen utför kvartalsvisa undersökningar efter genomförda rådgivningsbesök med syfte att ta reda på hur nöjda medlemmarna är med besöken och om besöken leder till ett förändrat beteende.