Flygfoto jordbruksmark

Foto: Alex Regnér

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning är nu uppdaterad inför 2024. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter. Du kan ladda ner skriften som pdf i Jordbruksverkets webbutik.

Förändringar i djurkategorier och rekommenderade spridningstidpunkter

I kapitel 2 har vi uppdaterat schablonvärdena för gödselproduktion och växtnäringsinnehåll i stallgödsel från dikor och ungnöt. Indelningen av ungdjur i olika djurkategorier är också till stora delar ny. De nya djurkategorierna ska bättre spegla dagens uppfödningsformer och benämningar på olika slags ungnöt. Vi har även försökt förtydliga vilka åldrar som avses och hur många omgångar per år siffrorna per djurplats gäller. De nya schablonvärdena grundar sig på uppdaterade foderstater för respektive djurkategori.”

Vi har också gjort vissa justeringar i bilaga 2 och 3 som handlar om rekommenderade spridningstidpunkter för stallgödsel.

Framsida skriften rekommendationer för gödsling och kalkning

Andra uppdateringar

  • Bristsymtom av kväve, fosfor och kalium finns nu med.
  • Kväverekommendationer till spannmål och vall är uppdaterade utifrån nya försök och aktuella priskvoter. Vi räknar med ett femårsmedelvärde för priser på gödsel och skördeprodukter.
  • En arbetsgrupp i markkarteringsrådet har sett över texten God markkarteringssed i bilaga 4.
  • Mindre språkliga justeringar och översyn av layout för att öka läsbarheten.

Arbetet görs inom Greppa Näringen centralt

Arbetet med att ta fram Rekommendationer för gödsling och kalkning ligger inom Greppa Näringens centrala verksamhet av personer som är anställda på Jordbruksverket. Vi använder resultat från aktuell forskning och fältförsök. Under arbetets gång har vi diskuterat innehållet med olika forskare och rådgivare och med de organisationer som ingår i Markkarteringsrådet.

Emelie Andersson, Uppsala

Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, Linköping

Gunilla Frostgård och Emma Hjelm, Alnarp

Maria Stenberg, Skara

Skriv kontaktperson