Säsongsnytt vecka 18

Upptaget av kväve har kommit igång

Trots en period av kallt väder visade årets första mätning att upptaget av tillfört kväve har kommit igång. Kväveupptaget i nollrutorna är ungefär i nivå med vad det brukar vara vid den här tiden. Däremot ligger kväveupptaget i de gödslade fälten något högre. Skillnaden i kväveupptag mellan nollruta och gödslade fältet ligger i snitt på 12 kg/ha.

Foto som visar ett höstvetefält med en ogödslad ruta. Den ogödslade rutan är ljusare i färgen än övriga fältet.

Foto: Susanna Waara

Första mätningen av kväveupptag i nollrutor är avklarad och vi ser en något större skillnad mellan gödslade fältet och nollruta än vad som är brukligt vid den här tiden. I figur 1 ser du kväveupptaget i respektive nollruta och fält. De blå staplarna visar nollrutornas kväveupptag och den röda stapeln visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan.

Figur 1. Kväveupptag i nollrutor och i fält vecka 17 2021

Som du ser i figur 1 är skillnaden i kväveupptag mellan olika platser stor. Det lägsta upptaget ligger på 20 kg N/ha, medan det högsta ligger på 56 kg N/ha. Även i nollrutorna finns skillnader i kväveupptag, från 14 kg N/ha till 40 kg N/ha. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna är 22 kg/ha. Detta är ungefär i nivå med vad det brukar vara så här års även om det ligger i det övre spannet av vad vi mätt tidigare år. I de gödslade fälten hamnar medelvärdet på 34 kg N/ha vilket är ett av de högre upptagen vid motsvarande mätningar, bara 2019 ligger högre.

De flesta fält är kvar i bestockningsfasen, vi har några enstaka fält som har kommit in i stråskjutningsfasen. Observera att det är först från DC 30 som den handburna N-sensorn ger mer säkra värden. Så man bör inte dra allt för långtgående slutsatser utifrån denna första mätning.

Greppa Näringen mäter kväveupptag i höstvete på 25 fält

Under våren och sommaren kommer vi att mäta kväveupptag i höstvete i 25 fält hos elva lantbrukare i Västra Götaland. Vi mäter i nollrutor (ogödslade rutor) och i omkringliggande fält en gång i veckan med en handburen N-sensor. Första mätningen har vi gjort nu vecka 17 och vår ambition är att vi kommer fortsätta mäta ungefär fram till axgång. Eftersom Maria Stenberg har slutat på Greppa Näringen har vi i år ett samarbete med Växtskyddscentralen och Hushållningssällskapet för att utföra själva mätningen. Mätningarna gör vi också i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss.

Genom att följa upptaget i nollrutorna och i fälten under säsongen kan vi räkna ut hur mycket av gödselkvävet som tagits upp av grödan och hur mycket kväve som marken levererar. Då är det lättare att anpassa resterande givor efter årets mineralisering.

Fältens förutsättningar

Sorter vi mäter är Elvis, Etana, Reform, Norin, Informer, Brons och Hallfreda. Tolv av fälten har stråsäd som förfrukt medan resterande fält har ”goda” förfrukter, såsom höstraps och ärter. I tabell 1 ser du vilken sort som odlas på vilket fält, utvecklingsstadium och kväveupptaget i fält och i nollruta.


Tabell 1. Uppgifter om fälten

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

Upptag i nollruta (kg N/ha)

Upptag i fält (kg N/ha)

Grästorp

Elvis

Höstvete

30

28

42

Grästorp

Elvis

Hostraps

23

15

32

Grästorp

Elvis

Åkerböna

23

24

42

Jung

Etana

Havre

24

20

43

Jung

Etana

Höstraps

23

16

38

St Levene

Reform

Havre

22

24

34

St Levene

Norin

Ärt

22

22

24

N Vånga

Reform

Höstvete

22

13

27

N Vånga

Reform

Höstraps

22

25

40

Skara

Reform

Höstraps

22

31

31

Skara

Informer

Åkerböna

23

27

31

Lundsbrunn

Brons

Höstraps

30

14

32

Lundsbrunn

Norin

Havre

24

22

35

Hasslösa

Reform

Höstraps

23

20

36

Hasslösa

Reform

Höstvete

24

40

53

Töreboda

Hallfreda

Korn

30

32

56

Töreboda

Hallfreda

Ärt

23

14

19

Åsen

Etana

Ärt

22

23

35

Åsen

Etana

Höstvete

22

21

34

Åsen

Norin

Havre

21

22

29

Järpås

Reform

Höstvete

22

17

31

Jäspås

Reform

Höstraps

22

17

29

Ardala

Reform

Höstvete

23

24

33

Ardala

Reform

Höstvete

23

21

27

Ardala

Reform

Höstraps

22

20

27


Nästa mätning

Vi planerar nästa mätning den 10 maj.

Emelie Andersson och Ulrika Listh