Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Våren är i startgroparna med grönskande växtlighet även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara.

När är det tillåtet att sprida gödsel?

Inom nitratkänsliga områden får du inte sprida gödsel under perioden 1 november–28 februari. Du får varken sprida mineralgödsel, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel under denna period. Du får heller inte sprida gödsel om marken är frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad.

När du väl ska sprida gödsel får du inte sprida närmare än 2 meter från åkerkant som gränsar till sjö eller vattendrag eller på mark som lutar mer än 10 % mot sjö eller vattendrag.

Om du sprider stallgödsel och andra organiska gödselmedel under 1 december–28 februari utanför nitratkänsligt område ska du bruka ned gödseln inom 12 timmar. Du bör inte sprida gödsel på snötäckt mark eller om det finns risk för ytavrinning i samband med snösmältning och nederbörd.

Mer information om vilka regler som gäller för spridning av gödsel finns på jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Grundvillkor gödselspridning

Grundvillkor är regler som du måste följa för att få full utbetalning av dina stöd. Grundvillkoren gäller oavsett om du har gården inom eller utanför nitratkänsligt område.

Du får inte sprida gödsel närmare än 3 meter från en sjö eller ett vattendrag. Minst 2 av dessa 3 meter ska vara på den jordbruksmark som gränsar till vattendraget eller till sjön. Detta skiljer sig från de föreskrifter som gäller inom nitratkänsliga områden, där det bara är avståndet från åkerkanten och in på åkern som regleras.

Mer information om grundvillkor finns på jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

När och hur mycket ska du gödsla raps?

Så snart rapsen börjar växa på våren så behöver den kväve och svavel. I mycket frodiga höstrapsbestånd är det inte lika bråttom med kvävegödslingen. Svaga till normala bestånd kan du gödsla som vanligt och lägga ungefär halva kvävebehovet så fort marken är farbar. Den andra halvan lägger du när du är säker på att beståndet har överlevt vintern.

För att veta hur mycket kväve grödan totalt behöver under våren bedömer du tre saker:

  1. Kväveupptaget under hösten
    • Du kanske klippte och vägde eller scannade rapsen med en grödsensor i höstas? Använd i så fall det resultatet.
    • Om du inte klippte eller scannade i höstas kanske du minns hur rapsen såg ut. Titta på bilderna nedan för att minnas och bedöma kväveupptaget.
  2. Mineraliseringen under kommande vår eller försommar. Mineraliseringen uppskattar du utifrån tre nivåer - låg, medelhög eller hög mineralisering. Nivån på mineraliseringen beror på hur bördig jorden är. Den är till exempel oftast högre om du gödslar med stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller om jorden är mullrik.
  3. Förväntad skörd på fältet. Utgå från din normalskörd och justera efter årsmånen och hur grödan ser ut.

När du har uppskattat dessa tre värden kan du ta reda på hur mycket kväve som grödan behöver genom att:

Bild 1-4 visar upptaget av kväve under hösten i olika täta höstrapsbestånd. Foto: Lena Engström

Bild på rapsfält med höstupptag 16 kg N/ha

Bild 1: Höstupptag 16 kg N/ha

RApsfält Höstupptag 49 kg N/ha

Bild 2: Höstupptag 49 kg N/ha

Rapsfält med Höstupptag 49 kg N/ha

Bild 3: Höstupptag 77 kg N/ha

Rapsfält med Höstupptag 95 kg N/ha

Bild 4: Höstupptag 95 kg N/ha

Ta fram kvävegivan utifrån tabell

Om du inte använder Höstrapssnurran kan du använda tabell 1. Titta antingen i kolumnen Kväveupptag höst eller Vikt bladmassa för att hitta rätt rad. Följ sedan raden till din förväntade skörd för att få fram kvävebehovet.

Om du har en jord med medelhög mineralisering kan du använda rekommenderad kvävegiva direkt från tabell 1. Om du tror på låg mineralisering på ditt fält ökar du kvävegivan i tabellen med 15-20 kg per hektar. Om du tror på hög mineralisering minskar du kvävegivan med 15-20 kg kväve per hektar jämfört med tabellvärdena.

Tabell 1. Rekommenderade givor för kvävegödsling (kg N/ha) på våren till höstoljeväxter i fält med medelhög mineralisering. Om du tror på låg mineralisering öka kvävegivan med 15-20 kg per hektar. Om du tror på hög mineralisering minskar du kvävegivan med 15-20 kg kväve per hektar.

Kväveupptag höst

(kg N/ha)

Vikt bladmassa (kg/m2)

Förväntad skörd 2500 kg/ha

Förväntad skörd 3000 kg/ha

Förväntad skörd 3500 kg/ha

Förväntad skörd 4000 kg/ha

Förväntad skörd 4500 kg/ha

Förväntad skörd 5000 kg/ha

20

0,4

155

165

180

190

200

210

40

0,7

135

145

155

165

180

185

60

1,1

115

125

135

145

155

165

80

1,4

90

100

110

120

135

145

90

1,6

80

90

100

110

120

130

100

1,8

70

80

90

100

110

120

120

2,1

45

55

70

80

90

100

140

2,5

25

35

45

55

65

75

160

2,8

5

15

25

35

45

55

Avvakta med gödsling om rapsen är storvuxen

I kraftiga bestånd kan den rekommenderade kvävegivan på våren bli väldigt låg. I fyra skånska försök våren 2019 undersökte man hur du bör resonera när ”Höstrapssnurrans” rekommenderade vårgiva närmar sig 0 kg kväve per hektar. Generellt visade resultaten från undersökningen att stor raps har ett lägre kvävebehov på våren och att metoden med ”Höstrapssnurran” är ett viktigt beslutsunderlag även då rapsen är mycket frodig.

Försöken visade också att det går bra att vänta med den första kvävegivan hos ett kraftigt bestånd just för att kväveupptaget under hösten varit högt och på grund av rapsens djupa rotsystem. Är rapsen svag är det viktigare att komma ut med gödseln tidigare. Läs gärna mer om försöken i Sverigeförsökens försöksrapport 2019. Länk till annan webbplats.

Tänk på variationen inom fältet

Vid ojämna bestånd eller där förutsättningarna skiftar i ett fält är det bra att anpassa kvävegivan utifrån variationerna i fältet. Verktyg du kan använda är till exempel kvävesensor, CropSat eller Atfarm. Greppa Näringen är med som finansiär i CropSAT även i år och du kan läsa mer CropSAT på webbplatsen Länk till annan webbplats..

Vänta med kvävet till höstvete

Det är inte lika bråttom med kväve på våren till höstvete som till höstoljeväxter. Vänta tills grödan har börjat växa ordentligt. Huvudgivan behöver vara tillgänglig först när stråskjutningen börjar. Alltför tidig gödsling ökar risken för kväveförluster genom utlakning eller avgång som kvävgas eller lustgas, framför allt om det blir mycket nederbörd. En tidig giva kan också göra att det blir för många sidoskott och mycket grönmassa om vetet redan är väl bestockat.

Dela kvävegivan så kan du anpassa efter årets förutsättningar

Genom att dela upp kvävegödslingen i flera givor kan du anpassa den totala givan efter årsmånen. Med en huvudgiva inför stråskjutningen och en eller flera senare kompletteringsgivor minskar du risken för liggsäd och kan lättare anpassa totala kvävegivan. Det är dessutom lättare att påverka proteinhalten om du lägger en del av kvävet senare på säsongen.

Höstkorn och höstråg stråskjuter tidigt

Eftersom både höstråg och höstkorn stråskjuter tidigt bör dessa grödor gödslas med kväve tidigare än höstvete. Dela upp kvävegivan för att undvika liggsäd.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala
Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, Linköping
Gunilla Frostgård, Emma Hjelm och Stina Olofsson, Landskrona
Tellie Karlsson, Kalmar
Maria Stenberg, Skara