Utvecklingen går framåt men kväveupptaget är relativt lågt - v. 20

Höstvetefälten utvecklas i normal takt och några av fälten är nu i flaggbladsstadiet. Upptagen mängd kväve har ökat med i genomsnitt 14 kg sedan förra veckan, men det totala upptaget är ännu relativt lågt.

I ogödslade nollrutor har kväveinnehållet bara ökat med fyra kg per hektar sedan förra veckan, vilket visar att mineraliseringstakten är låg. Nederbörden som kom förra veckan var välkommen, men regnen var lokala och fortfarande finns områden i regionen som är torra.

Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete

Bild 1. Höstvetet i Fjelie är i stadium 37 och det innebär att flaggbladet just är synligt. Foto: Lisbeth Hansson

Utvecklingsstadier och kväveupptag

Höstvetet är i stråskjutningsfasen på alla platser. I fyra av de fält Greppa Näringen bevakar har DC 37 uppnåtts då flaggbladet just är synligt. I tabell 1 redovisas aktuella utvecklingsstadier och hur mycket kväve som tagits upp under senaste veckan.

Tabell 1. Ökning av upptagen mängd kväve i gödslat fält sedan förra veckan varierar mellan 4 och 27 kg per hektar. Medeltalet är 14 kg.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

Ökning av upptaget kväve i fält (mätning 13-16 maj) sedan föregående vecka (kg N/ha)

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

31

13

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

31

14

Västraby 2

Informer

Höstvete

31

11

Landskrona

Bright

Höstraps

37

15

Fjelie 1

Etana

Höstraps

37

11

Fjelie 2

Etana

Korn

37

12

Laholm 1

Praktik

Havre

31

7

Laholm 2

Praktik

Höstvete

31

10

Löberöd

Brons

Höstraps

31

11

Skegrie

Brons

Lök

31

14

Håslöv

Linus

Höstraps

32

17

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

32

10

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

37

15

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

32

27

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

31

19

Löderup

Terence

Höstraps

32

4

Kristianstad

Bright

Höstraps

31

25


Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete

Bild 2. Sandby gård visar veckans största ökning av kväve i grönmassan. 27 kg N har lagrats in sedan förra veckan. Foto: Lisbeth Hansson

Totala kväveinnehållet i grönmassan varierar nu mellan 50 kg kväve per hektar i Kattarp och 83 kg kväve per hektar i Löderup. Kväveupptag per plats från fältets egen leverans respektive från tillfört gödselkväve kan utläsas ur diagram 1och 2. Som vanligt är det svårt att förklara variationerna, men grödans tidiga utveckling och fältens vattenhållande förmåga har betydelse en torr vår som denna.

Fältdata för samtliga mätplatser redovisas i tabell 2

Årets totala kväveupptag är ännu lågt

Kvävemängd i ovanjordisk grönmassa började på en hög nivå i år, men kväveupptaget under de fyra veckor vi mätt har varit relativt lågt. Därför visar senaste veckan på kvävenivåer i grönmassan som ligger lägre än genomsnittet för utvecklingsstadiet. Se diagram 3 för jämförelse av kväveinnehåll i ovanjordisk grönmassa under de senaste sju åren för några gårdar utan organisk gödsel i växtföljden. Kurvan för upptag i ogödslade rutor började på en hög nivå även den, men sedan mätningarna startade har markens mineralisering varit låg och ökningen av kväveinnehåll liten.

Snart dags att börja fundera på totala kvävebehovet

Fyra av fälten är i DC 37 och vi närmar oss en eventuell kompletteringsgödsling. Med tanke på att upptaget ännu varit tämligen lågt, att vädret varit torrt och att kväveförlusterna sannolikt varit låga, bör det finnas en hel del kväve outnyttjat kvar i marken. Vårt råd är att vänta med att lägga ytterligare kväve tills vi vet mer om utveckling och väder samt bättre kan uppskatta skördepotentialen. Flera års kvävestrategiförsök har lärt oss att det går att komplettera sent med god effekt på såväl skörd som proteinhalt.

Frågor att beakta inför en eventuell kompletteringsgödsling:

  • Hur mycket kväve finns outnyttjat kvar i marken?
  • Kommer markens egen kväveleverans att öka med högre temperaturer och nederbörd?
  • Har skördepotentialen och därmed kvävebehovet ändrats under den torra perioden?
  • Hur ser väderprognosen ut för kommande 14 dagar?

Gunilla Frostgård, Emma Hjelm, Stina Olofsson, Landskrona

Greppa Näringen mäter i år kväveupptag i 17 ogödslade nollrutor i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånar ut en handburen N-sensor till oss. I Säsongsnytt för Region Syd hittar du våra löpande mätningar av kväveupptag. Nästa mätning i nollrutorna planeras till slutet av vecka 19.

Greppa Näringens mätningar stämmer väl överens med Yaras mätningar med samma metod. I tabell 3 nederst i brevet presenteras kväveupptag från fältens kväveleverans (nollruta) och upptaget gödselkväve.

Tabell 2. Platsdata för de fält Greppa Näringen använder för kvävemätningar

Plats

Sort

Förfrukt

Stallgödsel eller biogödsel i växtföljden

Sådd

Jordart

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

Nej

14 sep

mmh SL

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

Nej

10 okt

mmh LL

Västraby 2

Informer

Höstvete

JaLandskrona

Bright

Höstraps

Nej

15 sep

LL/ML

Fjelie 1

Etana

Höstraps

Nej

22 sep

mmh mo LL

Fjelie 2

Etana

Korn

Nej

22 sep

mmh mo LL

Laholm 1

Praktik

Havre

Ja

25 sep

mmh lmo

Laholm 2

Praktik

Höstvete

Ja

25 sep

mmh lmo

Löberöd

Brons

Höstraps

Nej

11 sep


Skegrie

Brons

Lök

Ja

26 sep

lS

Håslöv

Linus

Höstraps

Ja

28 sep

mmh sa LL

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

Nej

26 sep

mmh mjLL

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

Nej

26 sep

nmh mjLL

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

Nej

10 okt

LL

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

Nej

10 okt

LL

Löderup

Terence

Höstraps

Ja

27 sep

mmh saLL

Kristianstad

Bright

Höstraps

Ja

27 sep

mmh ML


Tabell 3. Mätningar av kväveupptag utfört av Yara 15 maj.

Plats

Förfrukt

Organisk gödsel i växt-följden

Så-datum

Utvecklings-stadium (DC)

Kväve-upptag från markens leverans, nollruta (kg N/ha)

Upptaget gödsel-kväve (kg N/ha)


Krageholm 1

Höstraps

Höns-gödsel

210925

32

31

68


Krageholm 2

Höstraps

Höns-gödsel

210926

32

29

40


Staffanstorp

Höstraps

Slam

210926

32

35

39


Svalöv 1

Höstraps

-

210910

32

19

38


Svalöv 2

Höstvete

-

210909

32

28

32


Svalöv 3

Höstraps

-

210915

32

37

25


Svalöv 4

Höstraps

-

210914

32

31

38


Svalöv 5

Höstvete

-

210926

32

28

25


Svalöv 6

Maltkorn

-

210927

32

22

40