Nu växer höstvetet i Skåne

Säsongens första mätningar av kväveupptag i höstvetefält i Skåne visar att vetet börjat växa och ta upp kväve. På flera platser syns nollrutorna, vilket innebär att tillfört gödselkväve börjar komma grödan tillgodo. Som vanligt påverkar förfrukt, såtidpunkt, markfukt och temperatur markens kväveleverans och grödans utveckling.

Foto: Lisbeth Hansson
Foto: Lisbeth Hansson

Bild 1 och 2. Samma sort (Etana) och samma sådatum (23 september), men olika förfrukter på närliggande fält i Fjelie. Höstvete som förfrukt gav glesare bestånd och lägre kväveupptag än förfrukt höstraps Foto: Lisbeth Hansson

Vi redovisar kväveupptag från olika fält i stora delar av Skåne

Denna vecka har vi börjat våra mätningar i lite mindre skala och redovisar några av de platser som kommer att ingå i Säsongsnytt framöver. Nästa vecka kommer mätresultat och platsdata från samtliga fält att redovisas mer noggrant.

Fält med nollrutemätningar i Skåne 2023. (Denna vecka saknas några data, men vi jobbar på att få tabellen komplett.)

Plats

Sort

Förfrukt

DC-stadium

Upptag i
nollruta
kg N/ha

Upptag i
fält
kg N/ha

Västraby A

Etana

Höstraps2517

21

Västraby B

Etana

Havre

25

16

20

Västraby C

Etana

Slåttervall

30

17

15

Kattarp A

Linus

Kattarp B

Kask

Påarp A


Påarp B

Kask

Höstvete
Svalöv A
19

20

Svalöv B
29

27

Svalöv C
17

26

Svalöv D
19

28

Svalöv E
10

16

Fjelie A

Etana

Höstraps


25

30

Fjelie B

Etana

Höstvete


14

15

Löberöd 2

Etana

Höstraps


13

22

Löberöd 1

Brons

Potatis


22

26

Skegrie 1

Brons

Lök

23

14

17

Skegrie 2

Kask

Höstraps

25

17

20

Trelleborg A

Etana

Höstraps

24

14

17

Trelleborg B

Kask

Sockerbetor

23

16

20

Krageholm A

Praktik15

17

Krageholm B

Praktik18

19

Krageholm C

Praktik30

28

Krageholm D

Praktik13

25

Ystad A


Ystad B


Sandby Gård A


Sandby Gård B


Dalby A

Hallfreda

Rödklöver


18

28

Dalby B

Hallfreda

Höstraps


16

23

Fjälkinge
12

18

Kristianstad
20

21

Medel
18

22

Något senare utveckling och något lägre kväveupptag i nollrutorna än genomsnittsåret

Ännu är flertalet fält i bestockningsstadium. Endast två fält hade vid mättillfället nått stadium 30, begynnande stråskjutning. Men några fält var på gränsen till stråskjutning och kommer sannolikt att nå detta stadium till nästa vecka.

Kväveupptaget i nollrutorna varierar och i sent sådda fält är relativt lite kväve upptaget jämfört med ett femårsmedeltal. Vi kan också se att nollruteupptaget varierar med förfrukten. En teori kan vara att förra årets högavkastande stråsädesgrödor kan ha tömt profilen effektivt i höstas, så att restkvävemängden på dessa fält är mindre efter vintern.

I genomsnitt är 18 kg kväve upptaget i grönmassan i nollrutorna och 22 kg kväve i fälten.

Kväve behövs vid stråskjutningen

Det är viktigt att tillräckligt mycket kväve finns tillgängligt för grödan under stråskjutningen och beroende på hur mycket kväve som redan är utlagt kan ytterligare kvävegödsling övervägas inför de regn som utlovas under kommande helg.

Samarbete

Precis som tidigare år samarbetar vi med Yara om mätningarna och lånar deras handburna N-Sensor. Vi redovisar också de platser som mätts av Yara och de får tillgång till våra värden.