Säsongsnytt vecka 17

Normalt kväveupptag trots sval april

Årets första mätningar av kväveupptag visar på normalt kväveupptag för tidpunkten i de tjugotalet nollrutor som vi följer i Skåne och Halland. I fält utan stallgödsel har i medeltal 21 kg kväve per hektar tagits upp i de ogödslade nollrutorna. I fälten runtomkring har i genomsnitt cirka 17 kg mer kväve tagits upp, men med stor variation mellan 3 och 27 kg per hektar. Det svala aprilvädret har hållit tillbaka grödutvecklingen och vid mätningarna hade en tredjedel nått stråskjutning, DC 30.

Trots ett kyligt aprilväder med medeltemperaturer under tio grader hela månaden, och bitvis mycket under, samt låga marktemperaturer ser vi ett normalt kväveupptag i nollrutorna vid denna tid, kring 20 kg N/ha. Även kväveupptaget i fält ligger kring det normala på cirka 40 kg N/ha. På de flesta platser kom en del nederbörd i början av månaden medan endast enstaka platser hittills fått mindre mängder i andra halvan av april. Under höst och vinter har nederbördsmängderna varit lägre än normalt i vårt område vilket kan bidra till en god kvävestatus. Den danska kvælstofprognosen för 2021 visade också på mindre vinternederbörd än normalt och att kvävebehovet i genomsnitt för landet låg lite lägre än ett normalår.

Foto på ogödslad ruta i höstvetefält. Tydlig skillnad mellan gödslat och ogödslat.

Nollrutan i Fjälkinge 26 april 2021 hade tagit upp 25 kg kväve per hektar och fältet runtomkring 54 kg vilket är ett av de fält som tagit upp mest kväve i fältet. Förfrukt höstvete och höstvetesorten Praktik. Foto: Lisbeth Hansson

Utvecklingsstadium och upptaget kväve

I tabell 1 och 2 visas vetets utvecklingsstadium och upptag av kväve 22-26 april tillsammans med en jämförelse med en första mätning den 18-19/4 för vissa fält. Vid den senaste mätningen hade grödan nått utvecklingsstadium DC 22-30. En tredjedel av fälten hade nått stråskjutningsstadiet.

I medeltal av fälten utan stallgödsel har 38 kg N/ha tagits upp i grödan och 21 kg N/ha i nollrutorna. I fält med stallgödsel i växtföljden är det genomsnittliga kväveupptaget 42 kg N/ha i fält och 25 kg N/ha i nollrutorna.

Hos de fält som mättes redan förra veckan ser vi en ökning med 1-11 kg N/ha i nollrutorna och 1-15 kg N/ha i fälten.

Tabell 1 och 2 visar grödans upptag av kväve 23 april på alla platser utom Laholm som mättes 25/4 och Löderup, Sandby gård, Fjälkinge och Kristianstad som mättes 26/4. Mätdatum för förra mätningen var 18/4 för Fjälkinge, Kristianstad, Löderup och Sandby gård och 19/4 för Laholm.

Tabell 1. Kväveupptag på gårdar utan organisk stallgödsel

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

NOLLRUTA

Upptag i nollruta (kg N/ha)


jmf m. förra mät-ningen

FÄLT

Upptag i fält (kgN/ha)


jmf m. förra mät-ningen

Kattarp1

Linus

Havre

22

19


30


Kattarp2

Linus

Rödklöver

22

22


25


Landskrona1

Reform

Höstvete

23

19


36


Landskrona2

Bright

Foderärt

30

18


39


Trelleborg1

Linus

Höstraps

22

21


31


Trelleborg2

Brons

Höstraps

23

23


44


Skegrie

Linus

Höstraps

30

27


39


Löberöd1

Brons

Höstraps

22

22


37


Löberöd2

Brons

Potatis

22

13


29


Sandby g. 1

Terrance

Höstraps

30

26

+3

52

+15

Sandby g. 2

Terrance

VItklöverfrö

30

26

+1

53

+15

Tabell 2. Kväveupptag på gårdar med organisk gödsel i växtföljden.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

NOLLRUTA

Upptag (kg N/ha)


jmf. förra mät-ningen

FÄLT

Upptag (kgN/ha)


jmf. förra mät-ningen

Västraby1

Ellvis

Höstvete

23

23


36


Västraby2

Ellvis

Höstraps

22

23


40


Löderup1

Torp

Spenatfrö

23

18

+2

28

+8

Löderup2

Torp

Spenatfrö

23

18

+2

27

+6

Kristianstad

Hallfreda

Vårkorn

30

32

+11

52

+12

Fjälkinge

Praktik

Höstvete

30

25

+2

54

+7

Laholm1

Praktik

Vårkorn

22

21


38


Laholm2

Praktik

Havre

30

38

+6

58

+1Diagram med staplar som visar markens kväveupptag i nollrutor och i gödslat fält.
Diagram med staplar som visar markens kväveupptag i nollrutor och i gödslat fält.

Diagram 1 & 2. Kväveupptag fördelat på markens kväveleverans och upptaget gödselkväve. Förfrukten anges inom parentes för varje fält. För mätdatum se tabelltext för tabell 1 & 2.

Kvävebehovet ökar först i stråskjutningen

Huvudgivan är utlagd i de flesta höstvetefält. I nuläget är en tredjedel av de fält vi följer i början av stråskjutningen, DC 30, och det är först i stråskjutningen som kvävebehovet tar fart. För att någon mineralisering eller nitrifikation ska ske behöver temperaturen i marken öka något från de cirka 5 grader de legat på tills nu på många platser. Det är först vid cirka 10 grader som vi kan räkna med någon större mineralisering.

I år mäter Greppa Näringen 20-talet ogödslade nollrutor i höstvetefält hos 12 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara som lånar ut en handburen N-sensor till oss. I Säsongsnytt för Region Syd hittar du våra löpande mätningar av kväveupptag. Nästa mätning i nollrutorna planeras till slutet av vecka 17.

Emma Hjelm, Cecilia Linge, Stina Olofsson, Alnarp