Lågt kväveupptag - v.18

Markleveransen av kväve är ännu liten och kväveinnehållet i de nollrutor vi följer har inte ökat sedan förra veckan. Kväveinnehållet i grönmassan i gödslade fält har ökat med i genomsnitt 6 kg per hektar. Huvuddelen av fälten är i början av stråskjutningen (DC 30 – 31). Vi vill också tipsa om träffar om kväveoptimering som arrangeras i Skåne under maj månad.

Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete

Bild 1. Höstvetet i Landskrona har sedan förra veckan gått från stadium 31 till 32. I nollrutan har 19 kg kväve lagrats in i ovanjordisk grönmassa. Kväveinnehållet i fältet är 51 kg kväve per hektar. Foto: Rolf Lindholm

Totalt upptagna kvävemängder i nollrutor och fält är liksom utvecklingsstadierna relativt normala för tidpunkten. Men under den senaste veckan har upptaget varit lågt. Medeltemperaturen i luften varierade mellan 7 och 9 grader den senaste veckan, vilket var något lägre än veckan dessförinnan. Nätterna var förhållandevis kalla, med minusgrader på några platser. Marktemperaturerna på 5 cm djup varierade mellan 5 och 8 grader.

Markens egen kväveleverans har inte kommit igång än beroende på låg markfukt och låga marktemperaturer. Det är torrt överlag och nederbördsmängden under de senaste veckorna har varit låg.

Utvecklingsstadier och kväveupptag

I tabell1 visas utvecklingsstadier för samtliga fält vi bevakar samt gångna veckans kväveupptag. Kväveupptaget i fältet sedan förra mätningen varierade mellan 0 och 14 kg. Medeltalet hamnar på 6 kg. Utvecklingen går framåt trots relativt låga kväveupptag och merparten av fälten är nu i början av stråskjutningsfasen (DC 30-31).


Tabell 1. Aktuella utvecklingsstadier och ökning i grödans kväveinnehåll sedan förra mättillfället.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

Ökning av kväveupptag i fält sedan föregående vecka

(kg N/ha)

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

31

3

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

30

4

Västraby 2

Informer

Höstvete

30

8

Landskrona

Brighton

Höstraps

32

11

Fjelie 1

Etana

Höstraps

31

3

Fjelie 2

Etana

Korn

31

6

Laholm 1

Patrik

Havre

26

11

Laholm 2

Patrik

Höstvete

26

12

Löberöd

Brons

Höstraps

30

14

Skegrie

Brons

Lök

23

5

Håslöv

Linus

Höstraps

30

3

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

30

0

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

30

4

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

30

5

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

30

4

Löderup

Terence

Höstraps

30

5

Kristianstad


Höstraps

23

3


Figur 1 och 2 visar hur mycket kväve som totalt finns inlagrat i grönmassan i nollruta samt i omgivande fält. Mätningar och bedömning av stadier gjordes under perioden 29 april – 2 maj. Variationen i kväveupptag mellan platserna är fortfarande relativt stor och varierar mellan 32 kg kväve per hektar i Kattarp och hela 58 kg i Löderup. Upptagen mängd kväve i nollrutorna varierar mellan 13 kg på Sandby gård och 38 kg i Fjelie.

Fältdata för samtliga mätplatser redovisas i tabell 2


Tabell 2. Platsdata för de fält Greppa Näringen använder för kvävemätningar

Plats

Sort

Förfrukt

Stallgödsel eller biogödsel i växtföljden

Sådd

Jordart

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

Nej

14 sep

mmh SL

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

Nej

10 okt

mmh LL

Västraby 2

Informer

Höstvete

JaLandskrona

Brighton

Höstraps

Nej

15 sep

LL/ML

Fjelie 1

Etana

Höstraps

Nej

22 sep

mmh mo LL

Fjelie 2

Etana

Korn

Nej

22 sep

mmh mo LL

Laholm 1

Patrik

Havre

Ja

25 sep

mmh lmo

Laholm 2

Patrik

Höstvete

Ja

25 sep

mmh lmo

Löberöd

Brons

Höstraps

Nej

11 sep


Skegrie

Brons

Lök

Ja

26 sep

lS

Håslöv

Linus

Höstraps

Ja

28 sep

mmh sa LL

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

Nej

26 sep

mmh mjLL

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

Nej

26 sep

nmh mjLL

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

Nej

10 okt

LL

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

Nej

10 okt

LL

Löderup

Terence

Höstraps

Ja

27 sep

mmh saLL

Kristianstad


Höstraps

Ja

27 sep

mmh ML

Lägre upptag än förra året

Årets kväveupptag i de höstvetefält som vi följer är jämförbart med medelupptaget för de senaste åren, men ligger cirka 15 kg lägre per hektar jämfört med förra årets medelupptag av kväve vid denna tid.

I figur 3 visas det genomsnittliga kväveupptaget i nollrutor och fält hos gårdar utan organisk gödsel i växtföljden för de senaste fem åren.


Gå på träffar om kväveoptimering

Under säsongen arrangerar HIR Skåne serier med kunskapsträffar om kväveoptimering i Borgeby och på Sandby Gård.

Gruppträffarna anordnas inom Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EUs landsbygdsprogram.

Mer info om tider, upplägg och anmälan finns på länken: Kväveoptimering – tre träffar | Hushållningssällskapet (hushallningssallskapet.se) Länk till annan webbplats.

 

Gunilla Frostgård, Emma Hjelm, Stina Olofsson, Landskrona

 

Greppa Näringen mäter i år kväveupptag i 17 ogödslade nollrutor i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånar ut en handburen N-sensor till oss. I Säsongsnytt för Region Syd hittar du våra löpande mätningar av kväveupptag. Nästa mätning i nollrutorna planeras till slutet av vecka 18.