Säsongsnytt vecka 18

Lågt kväveupptag senaste veckan

Sedan förra veckans mätningar har kväveupptaget varit litet i de tjugotalet nollrutor i höstvete som vi följer i Skåne och Halland denna säsong. Kvävenivåerna är ändå normala för tidpunkten. I medeltal har 28 kg kväve per hektar tagits upp i de ogödslade nollrutorna och 20 kg mer kväve i fälten runtomkring. Merparten av vetefälten är nu i begynnande stråskjutning, DC 30-31.

Nollrutan i Kattarp 1 den sista april representerar ganska väl medelupptaget av kväve i nollrutor och fält denna vecka,  26 kg N/ha i nollruta och 39 kg N/ha i fältet.

Nollrutan i Kattarp 1 den sista april representerar ganska väl medelupptaget av kväve i nollrutor och fält denna vecka, 26 kg N/ha i nollruta och 39 kg N/ha i fältet. Foto:Emma Hjelm

Med det svala vädret med frostnätter på alla mätplatser senaste veckan (fram till 30 april) har vi ännu inte kunnat räkna med någon ny kvävemineralisering från nollrutorna. Mark-temperaturen var fortfarande låg med 4 till 7 grader i Svalöv. Den välvuxna höstsäden ger normala nivåer av kväveupptag i fält för tidpunkten. Små nederbördsmängder har uppmätts på alla platser där mätningarna sker. På flera av platserna har det regnat efter mätningen 30 april.

Utvecklingsstadium och upptaget kväve

I tabell 1 och 2 visas vetets utvecklingsstadium och upptag av kväve 30 april-2 maj jämfört med förra veckans mätning. Vid den senaste mätningen hade grödan nått utvecklingsstadium DC 23-31 med merparten av fälten i DC 30-31.

I medeltal har 48 kg N/ha tagits upp i grödan och 28 kg N/ha i nollrutorna. Varken för förfrukt eller stallgödsel går det att utläsa någon egentlig skillnad i de fält vi följer.

Sedan förra veckan har kväveupptaget i medeltal varit 3 kg N/ha i nollrutorna och 7 kg N/ha i fälten. Skillnad i kväveupptag mellan nollruta och fält är i medeltal 19 kg N/ha men med stor variation mellan 0 och 34 kg per hektar.

Tabell 1 och 2. Grödans upptag av kväve 30 april på alla platser utom Laholm som mättes 1/5 (25/4) och Löderup, Sandby gård, Fjälkinge och Kristianstad som mättes 2/5 . Förra veckans mätning gjordes en vecka tidigare.


Tabell 1. Kväveupptag på gårdar utan organisk gödsel i växtföljden

Plats

Sort

Förfrukt

Utv. stadium (DC)

NOLLRUTA

upptag nollruta (kg N/ha)

jmf. m förra mät-ningen

FÄLT

upptag fält (kg N/ha)

jmf. m förra mät-ningen

Kattarp1

Linus

Havre

31

26

3

39

9

Kattarp2

Linus

Rödklöver

31

29

4

29

4

Landskrona1

Reform

Höstvete

31

24

1

48

13

Landskrona2

Bright

Foderärt

31

19

0

52

13

Trelleborg1

Linus

Höstraps

30

22

0

30

0

Trelleborg2

Brons

Höstraps

23

28

9

49

5

Skegrie

Linus

Höstraps

31

29

5

52

13

Löberöd1

Brons

Höstraps

31

29

3

54

18

Löberöd2

Brons

Potatis

23

20

5

38

9

Sjöstorp1

Julius

Höstraps

31

36

0

70

0

Sjöstorp2

Julius

Rödklöver

31

40

0

66

0

Sandby gård1

Terrance

Höstraps

30

31

2

57

5

Sandby gård2

Terrance

Vitklöverfrö

30

40

11

51

0Tabell 2. Kväveupptag på gårdar med organisk gödsel i växtföljden.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

NOLLRUTA

Upptag nollruta (kg N/ha)

jmf. m. förra mät-ningen

FÄLT

upptag nollruta (kg N/ha)

jmf. m. förra mät-ningen

Västraby1

Elvis

Höstvete

31

38

11

52

16

Västraby2

Elvis

Höstraps

31

32

5

52

11

Löderup1

Torp

Spenatfrö

30

21

0

35

7

Löderup2

Torp

Spenatfrö

30

21

0

31

4

Kristianstad

Hallfreda

Vårkorn

30

23

0

45

0

Fjällkinge

Praktik

Höstvete

31

26

0

52

0

Laholm1

Praktik

Vårkorn

30

22

0

39

2

Laholm2

Praktik

Havre

30

35

0

64

6

Diagram 1 & 2. Kväveupptag fördelat på markens kväveleverans och upptaget gödselkväve. Förfrukten anges inom parentes för varje fält. För mätdatum se tabelltext för tabell 1.

Normala nivåer trots lågt upptag

Höstgrödorna är överlag välvuxna sedan innan med ett normalt kväveupptag. I en jämförelse med tidigare års nollrutor och fältupptag av kväve är årets kväveupptag hittills ganska normalt (se diagram 3). Det är inte ovanligt att nollrutans kväveupptag är lägre än 20 kg N/ha vid denna tidpunkt, i år ligger kring 28 kg N/ha. Även fältupptaget ligger i nivå med flera andra år med medelupptaget på 48 kg N/ha. Generellt har kväveupptaget varit lågt sedan förra veckan men vi har precis nått begynnande stråskjutning och det är först nu som den handburna N-sensorn ger mer säkra värden. Ett svalt vårväder som detta innebär ofta att plantorna får ett välutvecklat rotsystem.

Diagram 3. Kväveupptag i nollruta och fält jämfört med några fält utan stallgödsel i växtföljden för åren 2016-2021.

För att någon mineralisering ska ske och bidra med kväve behöver temperaturen i marken öka. Det är först vid cirka 10 grader som vi kan räkna med någon större mineralisering. Hur stor kvävemineraliseringen blir framöver beror på flera faktorer såsom marktemperatur, nederbörd, förfrukt, mullhalt och stallgödseltillförsel. Under kommande veckor följer vi kvävemineraliseringen i nollrutorna inför eventuell kompletteringsgödsling

På några platser har vi lagt ut maxrutor den 22 april med 50 kg N/ha extra kväve. Som förväntat är det inget som i nuläget kan skiljas mot fältets kväveupptag. Vi kommer följa utvecklingen i dessa de närmsta veckorna.

På några platser i Skåne har höstvetefält uppvisat gulnande bladtoppar framförallt på plantans äldre blad. Växtskyddsexperter tycker inte att fläckarna tyder på svamp eller virusangrepp, och fläckarna är inte typiska för växtnäringsbrister. Det troliga är att vädret med först höga temperaturer i mitten av april som följdes av blåsigt och kallt väder med ett antal frostnätter stressat plantorna så att närings- och vattenupptaget kommit i obalans. På några platser tas nu bladanalys, så förhoppningsvis kan vi komma närmare en förklaring.

I år mäter Greppa Näringen 20-talet ogödslade nollrutor i höstvetefält hos 12 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara som lånar ut en handburen N-sensor till oss. I Säsongsnytt för Region Syd hittar du våra löpande mätningar av kväveupptag. Nästa mätning i nollrutorna planeras till slutet av vecka 18.


Emma Hjelm, Stina Olofsson, Cecilia Linge, Alnarp