Höstvetet utvecklas trots torkan, men utlovade regn behövs - v.19

Alla de fält vi följer i Region Syd är nu i stråskjutningsfasen (DC 30-32), vilket är normalt för tidpunkten. Samtliga fält är fortfarande fina och jämna. Sedan senaste mätningen har kväveinnehållet i grönmassan ökat med i genomsnitt 11 kg per hektar.

Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete

Skillnaderna mellan nollrutor och fält ökar. Markens mineralisering är låg på grund av torkan och nollruteupptaget har på de flesta platser varit litet. I omkringliggande fält är upptaget större och i genomsnitt har 11 kg kväve per hektar tagits upp där sedan förra veckan. Foto: Lisbeth Hansson

Utvecklingsstadier och kväveupptag

Bristen på nederbörd under de senaste veckorna har bidragit till att markens egen kväveleverans ännu är låg. De regn som väderprognosen utlovar behövs för fortsatt tillväxt och kväveupptag.

Höstvetet är i stråskjutningsfasen på alla platser. I tabell 1 redovisas aktuella utvecklingsstadier och hur mycket kväve som tagits upp under senaste veckan i de fält vi bevakar.

Tabell 1. Upptagen mängd kväve i gödslat fält (6-9 maj) har ökat mellan 2 och 22 kg per hektar sedan förra veckan. Medeltalet är 11 kg kväve per hektar.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

Ökning av kväveupptag i fält (6-9 maj) sedan föregående vecka

(kg N/ha)

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

31

2

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

30

10

Västraby 2

Informer

Höstvete

30

7

Landskrona

Bright

Höstraps

32

7

Fjelie 1

Etana

Höstraps

32

9

Fjelie 2

Etana

Korn

32

5

Laholm 1

Patrik

Havre

30

11

Laholm 2

Patrik

Höstvete

30

11

Löberöd

Brons

Höstraps

30

9

Skegrie

Brons

Lök

30

4

Håslöv

Linus

Höstraps

31

8

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

31

12

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

31

16

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

31

15

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

30

14

Löderup

Terence

Höstraps

31

22

Kristianstad

Bright

Höstraps

30

18


Totala kväveinnehållet i grönmassan varierar mellan 36 kg kväve per hektar i Kattarp och 79 kg per hektar i Löderup. Kväveupptag per plats från fältets egen leverans respektive från tillfört gödselkväve kan utläsas ur figur 1och 2. Som vanligt är det svårt att förklara variationerna, men grödans tidiga utveckling och fältens vattenhållande förmåga har betydelse en torr vår som denna.

Fältdata för samtliga mätplatser redovisas i tabell 2

Lägre upptag jämfört med tidigare år

Kvävemängd i ovanjordisk grönmassa började på en relativt hög nivå i år, men kväveupptaget under de tre veckor vi mätt har varit tämligen lågt. Därför visar senaste veckan på kvävenivåer i grönmassan som ligger lägre än genomsnittet för perioden. Kurvan för upptag i ogödslade rutor är plan, vilket innebär att markens mineralisering varit låg under de tre veckor vi mätt.

Nu krävs det mer nederbörd

Väderprognosen har under senaste tiden varit svajig och utöver gårdagens regn förespås regn för kommande dagar. Om prognosen stämmer kommer vi att se ökat kväveupptag totalt och över tid också ökad markleverans av kväve. Men det kommer sannolikt att ta lite tid att få igång mineraliseringen. De mikroorganismer och bakterier som är bidrar till omvandlingen av organiskt material till upptagbart kväve kräver såväl vatten som högre marktemperaturer.

Utan tillräcklig markfukt under stråskjutningen finns risk för skottreduktion. Alltför lite vatten och/eller tillgängligt kväve kan orsaka att sidoskotten tillbakabildas, vilket innebär färre antal ax per hektar och risk för sänkt skörd. Brist på vatten och kväve kan också medföra risk för blomreduktion vilket innebär färre kärnor per ax.

Gunilla Frostgård, Emma Hjelm, Stina Olofsson, Landskrona

Greppa Näringen mäter i år kväveupptag i 17 ogödslade nollrutor i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånar ut en handburen N-sensor till oss. I Säsongsnytt för Region Syd hittar du våra löpande mätningar av kväveupptag. Nästa mätning i nollrutorna planeras till slutet av vecka 19.

Tabell 2. Platsdata för de fält Greppa Näringen använder för kvävemätningar

Plats

Sort

Förfrukt

Stallgödsel eller biogödsel i växtföljden

Sådd

Jordart

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

Nej

14 sep

mmh SL

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

Nej

10 okt

mmh LL

Västraby 2

Informer

Höstvete

JaLandskrona

Bright

Höstraps

Nej

15 sep

LL/ML

Fjelie 1

Etana

Höstraps

Nej

22 sep

mmh mo LL

Fjelie 2

Etana

Korn

Nej

22 sep

mmh mo LL

Laholm 1

Patrik

Havre

Ja

25 sep

mmh lmo

Laholm 2

Patrik

Höstvete

Ja

25 sep

mmh lmo

Löberöd

Brons

Höstraps

Nej

11 sep


Skegrie

Brons

Lök

Ja

26 sep

lS

Håslöv

Linus

Höstraps

Ja

28 sep

mmh sa LL

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

Nej

26 sep

mmh mjLL

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

Nej

26 sep

nmh mjLL

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

Nej

10 okt

LL

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

Nej

10 okt

LL

Löderup

Terence

Höstraps

Ja

27 sep

mmh saLL

Kristianstad

Bright

Höstraps

Ja

27 sep

mmh ML