Dags att besluta om kompletteringsgödsling v. -21

Höstvetet utvecklas bra efter nederbörd och gynnsamma temperaturer. Upptagen mängd kväve har ökat med i genomsnitt 25 kg per hektar sedan förra veckan, men det totala upptaget ligger fortsatt lägre än flerårsmedeltalet. Flertalet fält är i DC 37-41 och det är hög tid att fundera på totala kvävebehovet och kompletteringsgödslingens storlek.

Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete

Bild 1. Höstvete Bright i Kristianstad, sått 27 september är nu i DC 41. Foto: Lisbeth Hansson

Utvecklingsstadier och kväveupptag

Utvecklingen har gått starkt framåt under den gångna veckan. I tabell 1 redovisas aktuella utvecklingsstadier och hur mycket kväve som tagits upp sedan förra mätningen. Alla fält utom ett på Sandby gård är i utvecklingsstadium DC 37-41. Årets högsta kväveupptag på en vecka är uppmätt och genomsnittet för alla fält är 25 kg ökad kvävemängd i grönmassan per hektar. Ökningen varierar mellan 8 och 35 kg kväve.

Väderläget inför veckans mätningar

Den 15 maj till och med 22 maj registrerades nederbörd på alla platser utom Trelleborg. Mängderna varierade mellan som minst 5 mm i Svalöv och 6 mm i Vellinge till som mest 23 mm i Löderup och 20 i Sandby gård. Generellt var således nederbördsmängderna störst i de östra delarna denna vecka och mindre i de södra och västra delarna. Medeltemperaturen i luften på 1,5 m höjd, varierade mellan 12 och 13 grader, vilket var ungefär lika med veckan dessförinnan. Minimitemperaturen var som lägst 2 plusgrader Maxtemperaturen nådde som mest 26 grader 19 maj, men det var en kortvarig ”värmebölja”.

Marktemperaturerna på 5 cm djup varierade mellan 10 och 13 grader på de fyra stationer där marktemperaturen mäts. Markleveransen har varit trög under säsongen, men ökar något med förbättrad markfukt och marktemperatur. 

Tabell 1. Ökning av upptagen mängd kväve i gödslat fält sedan förra veckan varierar mellan 8 och 35 kg. Medeltalet är 25 kg N per ha.

Plats

Sort

Förfrukt

Utv-stadium (DC)

Ökning av upptaget kväve i fält (mätning 20-23 maj) sedan föregående vecka (kg N/ha)

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

37

35

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

37

35

Västraby 2

Informer

Höstvete

37

25

Landskrona

Bright

Höstraps

41

33

Fjelie 1

Etana

Höstraps

41

20

Fjelie 2

Etana

Korn

41

21

Laholm 1

Praktik

Havre

37

34

Laholm 2

Praktik

Höstvete

37

35

Löberöd

Brons

Höstraps

37

19

Skegrie

Brons

Lök

37

20

Håslöv

Linus

Höstraps

37

33

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

41

30

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

41

31

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

37

13

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

32

8

Löderup

Terence

Höstraps

32

11

Kristianstad

Bright

Höstraps

37

15


Foto som visar en nollruta som inte fått kväve i ett fält med höstvete

Bild 2. Båda fälten i Kattarp har vuxit till rejält och tagit upp 35 N kg på en vecka! Foto: Rolf Lindholm

Kväveupptag per plats från fältets egen leverans respektive från tillfört gödselkväve kan utläsas ur diagram 1. Fältdata för samtliga mätplatser redovisas i tabell 2

Årets totala kväveupptag är ännu relativt lågt

Kvävemängd i ovanjordisk grönmassa började på en hög nivå i år, men kväveupptaget under de första torra veckorna av våra mätningar har varit relativt lågt. Även om tillväxten varit god senaste veckan, ligger total kvävemängd i ovanjordisk biomassa lägre än flerårsmedeltalet. Se diagram 2 för jämförelse av kväveinnehåll i ovanjordisk grönmassa under de senaste 7 åren. Kurvan för upptag i ogödslade rutor började på en hög nivå även den, men eftersom mineraliseringstakten i början var låg ligger veckans nollrutevärde nära flerårsmedeltalet.

Dags att kompletteringsgödsla!

I stadium 37-39 är det dags att fatta beslut om storleken på en eventuell kompletteringsgiva. Bedömningen av resterande kvävebehov är aldrig enkel. Några punkter att ta hänsyn till inför beslut om kompletteringsgödsling:

  • Din erfarenhet av skördenivå. Tack vare den nederbörd som kommit ser skördepotentialen fortfarande bra ut. Den egna erfarenheten får stor betydelse vid bedömning av skördenivån.
  • Markleveransen kan fortsatt öka. Kvävenivåerna i nollrutorna ligger ungefär på flerårsmedeltalet. Men ännu är mineraliseringstakten låg. Hur markleveransen utvecklas kommer att bero på vädret. Med fortsatt god markfukt och varmare väder kan marken komma att leverera mer N.
  • Kan finnas outnyttjat kväve. Om behovet av kväve bedöms som stort är det viktigt att inte vänta för länge, men om det råder osäkerhet kring effekt av redan lagd mineral- eller stallgödsel, går det utmärkt att dela givan. Om några dagar vet vi mer om grödans utveckling och kan fatta ett mer välgrundat beslut om de sista kilona kväve.
  • Stallgödsel kan ha fortsatt effekt. Effekten av organiska gödselmedel har hittills varit lite sämre än vanligt. Detta kan bero på att omvandlingen av organiskt bundet kväve till ammonium och sedan till nitrat gått långsamt på grund av torkan, men det kan också ha förekommit förluster när flytgödsel spridits i torrt väder. Sannolikt finns en del kväve kvar i fält som gödslats med stallgödsel eller rötrest under våren. Detta kväve kan frigöras senare med god markfukt och ökande temperaturer. Det har av samma anledning också varit svårt att se förfruktseffekter denna säsong.
  • Att hitta kväveoptimum är lönsamt. Även om kostnaden för kväve just nu är lägre än under pristoppen tidigare under våren, är det fortfarande kostsamt att gödsla för mycket. Å andra sidan, med rådande höga priser på höstvete, är det också dyrt att tappa i skörd och kvalitet.

Använd de hjälpmedel som finns tillgängliga

Vi vill uppmana till användning av de hjälpmedel som finns för bedömning av gödslingsbehovet. N-Testern, som mäter kvävekoncentrationen i bladen, hjälper till att ge en bild av fältets genomsnittliga kvävebehov. Att få hjälp med mätning av egen nollruta av rådgivningen är ett bra sätt att skaffa sig en bild av fältets kväveleverans. Genom att sista kvävegivan /-givorna varieras över fälten ökar möjligheten att nå ekonomiskt optimal skörd samtidigt som förlusterna minimeras. Greppa Näringen har som vanligt möjliggjort kostnadsfri användning av CropSat. AtFarm är ett annat snarlikt system för precisionsspridning via satelit. Ett tredje alternativ för precisionsspridning är att använda traktorburen N-Sensor.

Gunilla Frostgård, Emma Hjelm, Stina Olofsson, Landskrona

Greppa Näringen mäter i år kväveupptag i 17 ogödslade nollrutor i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Region Syd. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånar ut en handburen N-sensor till oss. I Säsongsnytt för Region Syd hittar du våra löpande mätningar av kväveupptag. Nästa mätning i nollrutorna planeras till slutet av vecka 21.

Greppa Näringens mätningar stämmer väl överens med Yaras mätningar med samma metod. I tabell 3 nederst i brevet presenteras kväveupptag från fältens kväveleverans (nollruta) och upptaget gödselkväve.

Tabell 2. Platsdata för de fält Greppa Näringen använder för kvävemätningar

Plats

Sort

Förfrukt

Stallgödsel eller biogödsel i växtföljden

Sådd

Jordart

Kattarp 1

Hallfreda

Höstraps

Nej

14 sep

mmh SL

Kattarp 2

Linus

Rödklöver

Nej

10 okt

mmh LL

Västraby 2

Informer

Höstvete

Ja

14 sep

SL, 1% mull

Landskrona

Bright

Höstraps

Nej

15 sep

LL/ML

Fjelie 1

Etana

Höstraps

Nej

22 sep

mmh mo LL

Fjelie 2

Etana

Korn

Nej

22 sep

mmh mo LL

Laholm 1

Praktik

Havre

Ja

25 sep

mmh lmo

Laholm 2

Praktik

Höstvete

Ja

25 sep

mmh lmo

Löberöd

Brons

Höstraps

Nej

11 sep

mmh lmo

Skegrie

Brons

Lök

Ja

26 sep

lS

Håslöv

Linus

Höstraps

Ja

28 sep

mmh sa LL

Trelleborg 1

Praktik

Höstraps

Nej

26 sep

mmh mjLL

Trelleborg 2

Etana

Höstraps

Nej

26 sep

nmh mjLL

Sandby gård 1

Terence

Vårkorn

Nej

10 okt

LL

Sandby gård 2

Terence

Höstraps

Nej

10 okt

LL

Löderup

Terence

Höstraps

Ja

27 sep

mmh saLL

Kristianstad

Bright

Höstraps

Ja

27 sep

mmh ML


Tabell 3. Mätningar av kväveupptag utfört av Yara 23 maj.

Plats

Förfrukt

Organisk gödsel i växt-följden

Så-datum

Utvecklings-stadium (DC)

Kväve-upptag från markens leverans, nollruta (kg N/ha)

Upptaget gödsel-kväve (kg N/ha)


Krageholm 1

Höstraps

Höns-gödsel

210925

41

35

87


Krageholm 2

Höstraps

Höns-gödsel

210926

39

29

53


Staffanstorp

Höstraps

Slam

210926

41

45

68


Svalöv 1

Höstraps

-

210910

39

20

73


Svalöv 2

Höstvete

-

210909

43

26

55


Svalöv 3

Höstraps

-

210915

39

51

41


Svalöv 4

Höstraps

-

210914

39

37

65


Svalöv 5

Höstvete

-

210926

41

25

61


Svalöv 6

Maltkorn

-

210927

41

20

56