Säsongsnytt vecka 27

Växtnäringsförsök i Jönköpings, Östergötlands, Söder­manlands och Örebro län och på Gotland 2021

I år har det startats flera nya växtnäringsförsök som ska belysa aktuella frågeställningar och ge bättre underlag för framtida gödslingsrekommenda­tioner. Passa på att stanna till och titta på försöken när du har vägarna förbi!

Flera nya försök i år

Kvävegödsling till höstvete och maltkorn har studerats under många år, men i år finns det flera nya och pågående serier som ska ge oss bättre underlag när det gäller optimal kväve­gödsling till andra grödor, t.ex. höstråg, havre och vårvete. I rågförsöken ingår led både med och utan tillväxtreglering. Det har också startats nya försök med kaliumgödsling till höstvete och vårkorn. I dessa studeras även kombinationseffekter med fosfor och vissa andra näringsämnen. Samtidigt fortsätter de pågående sort-kväveförsöken där kvävebehovet hos 10 olika sorter av höstvete, 6 vårvetesorter och 6 maltkornsorter studeras.

I tabell 1 hittar du en samman­ställning av årets växtnäringsförsök i Jönköpings, Östergöt­lands, Södermanlands och Örebro län samt på Gotland. Passa på att titta på försöken när du har vägarna förbi! Kolumnen längst till höger visar antalet försök totalt i hela landet. Östra Sverige-Försöken (ÖSF) omfattar Östergötlands, Södermanlands och Örebro län medan Gotland och Jönköpings län tillhör Animaliebältet där också Halland, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län ingår.

Havren i nollrutan mitt i bilden ser förhållandevis bra ut även om den är något ljusare än i de båda andra rutorna.

Bild 1. Försök i serie L3-2317 Kvävestrategi i havre på Glyttinge, Linköping den 30 juni 2021. På bilden syns nollrutan i mitten, till vänster led 2 som har fått 80 kg kväve/ha och till höger led 5 som har fått 160 kg kväve/ha. Som synes är markens kväveleverans god. Foto: Johan Malgeryd

Bilden visar rutor med 10 olika höstvetesorter som alla har fått 80 kg kväve per hektar. Utseendemässigt skiljer sig sorterna åt när det gäller färg, höjd och växtsätt.

Bild 2. Försök i serie L7150A Kvävebehov hos olika hösvetesorter på Klostergården, Vreta Kloster den 30 juni 2021. Rutorna närmast i bild har fått 80 kg kväve/ha. Foto: Johan Malgeryd

Tabell 1. Växtnäringsförsök i Jönköpings, Östergötlands, Södermanlands och Örebro län samt på Gotland 2021.
 Gröda

PlanRubrikStartår

Försök

Antal

i Region Öst

Plats(er)

Antal försök totalt i hela landet

Stråsäd


L3-2316

Kvävestrategi i höstråg

2021

2 st

Järstad,Skänninge

Nybble, Vintrosa

5 st

L7-150A

Kvävebehov hos olika höst­vetesorter

2016 A: 2019

1 st

Klostergården, Vreta Kloster

5 st

L3-4039

Kaliumgödsling till höstvete

2021

2 st

Ulfåsa/Kårstad,Motala

Endre, Visby

6 st

L3-2315

Kvävestrategi i vårvete

2019

2 st

Glyttinge, Linköping

Nybble, Vintrosa

6 st

L7-326

Kvävebehov hos olika vår­vetesorter

2020

2 st

Endre, Visby

Nybble, Vintrosa

5 st

L3-2317

Kvävestrategi i havre

2021

2 st

Glyttinge, Linköping

Nybble, Vintrosa

6 st

L7-426

Kvävebehov hos olika malt­kornsorter

2016

2 st

Ulfåsa, Motala

Nybble, Vintrosa

5 st

L3-4040

Kaliumgödsling till vårkorn

2021

1 st

Skruke, Sköllersta

6 st

Vall


L3-Calciprill

Gödsling med Calciprill S14

2021

1 st

Rogberga, Jönköping


Långliggande försök


R3-9001-2

Bördighetsförsök, kreaturs­hållande växtföljd (2021: Vall)

1966

2 st

Klostergården och Högåsa, båda Vreta Kloster

9 st

R3-9001-3

Bördighetsförsök, kreaturs­lös växtföljd (2021: Havre)

1966

2 st

Klostergården och Högåsa, båda Vreta Kloster

 9 st

Fältkort och kartor hittar du i NFTS och på Fältforsks webbplats

Fältkort och kartor till de officiella försöken hittar du i den gemensamma nordiska försöksdatabasen NFTS (Nordic Field Trial System) Länk till annan webbplats. och på https://www.slu.se/faltforsk Länk till annan webbplats.. Välj ”Nationella försöksplaner Sverige” och gå sedan in på ”Enskilda försöks resultat och placering” i NFTS så kan du i nästa steg välja ämnesområde, år och försöksserie och leta upp de försök du är intresserad av. I många fall finns också länkar till PM med försöksplaner och annan dokumentation.

På SLU:s webbplats väljer du ”Fältförsök - resultat” och därefter ”Enskilda försök” och ”Snabbsökning”, sedan kan du söka efter enskilda försök eller en viss typ av försök i hela landet eller i utvalda län. Du når söksidan direkt via denna länk Länk till annan webbplats.. Observera att många växt­näringsförsök inte finns inlagda på SLU:s webbplats, flera av dem hittar du bara via NFTS. Mer information om åtgärder i försöken läggs ut efter hand under säsongen.

Resultat från försöken publiceras årligen i försöksrapporter som finns tillgängliga på Sverigeförsökens webbplats, https://sverigeforsoken.se/ Länk till annan webbplats.. Tidigare års försöksrapporter från Mellansvenska försökssamarbetet hittar du på http://www.forsoken.se/ Länk till annan webbplats..

Totalt finns det sex försöksregioner i Sverige. I Mellansvenska försökssamarbetet ingår förutom Östra Sverige-Försöken också Sveaförsöken och Försök i Väst (FiV).

Företagsfinansierade försök

Utöver försöken i listan ovan har bl.a. Yara egna försök. Vill du veta mer om dem, kontakta respektive företag.

Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, Linköping