Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
flygfoto söderslätt

Foto: Alexander Regnér

Bidra till samverkan för miljö och klimat

I Sveriges strategiska plan finns medel till samverkansprojekt och många utlysningar finns nu på Jordbruksverkets webbplats. Myndigheter, kommuner, företag, föreningar och andra organisationer (inte privatpersoner) kan söka medel för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö och klimat, livsmedel och besöksnäring.

Ta del av syften och villkor för anslagen på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ett antal utlysningar gäller miljö och klimat.

Projekten är tänkta att pågå under cirka 1,5 år och för vattenvårdsplaner cirka 2,5 år. De kan ge bra underlag för arbetet inom bland annat Greppa Näringen. Fram till 25 januari 2024 och för växtskyddsprojekt till 31 januari 2024 kan samverkansprojekt sökas. Områden för utlysningarna inom miljö- och klimatområdet är:

Odlingssystem med sikte på god jordhälsa, ökad kolinlagring och god produktionsförmåga

Jordbruksverket utlyser 2 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom området odlingssystem.

Odlingssystem för god jordhälsa, förbättrad ekonomi och ökad kolinlagring har utvecklats under senare år. I fokus är bra växtföljder, reducerad jordbearbetning och bevuxen mark en stor del av året. Det finns mycket att lära av de lantbrukare som väljer odlingsstrategier utifrån helhetsperspektiv samt från forskning och utveckling.

Projekten ska främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan odlare, rådgivare och andra. Gårdar som använder sig av dessa odlingssystem ska dokumenteras och slutsatser redovisas för hur de fungerar kopplat till produktionsinriktning, odlingsförutsättningar och till geografiskt läge.

Ammoniakbegränsande åtgärder

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom området uppföljning av ammoniakbegränsande åtgärder inom jordbruket.

Projekten ska förbättra uppföljningen av jordbrukets arbete med ammoniakbegränsande åtgärder, som att ta fram metoder för att följa upp åtgärder på gårdsnivå. Resultaten ska gälla nationell nivå, eller ha stor betydelse för Sveriges totala ammoniakutsläpp.

Gödselspridning med minskad risk för markpackning och för ökat växtnäringsutnyttjande.

Jordbruksverket utlyser 2 miljoner kronor förprojekt som främjar samarbete inom området markpackning

Markpackning är negativt för markens produktionsförmåga, odlingens ekonomi och miljön. Ett sätt att minska markpackningen är att använda system där man pumpar ut flytgödseln i matarslangar till en spridarramp och på så sätt minskar markpackningen.

Projekten ska främja samarbete mellan lantbruk med omfattande djurproduktion och växtodlingsföretag för att minska markpackning vid spridning av stall- eller biogödsel. Projekten kan antingen vara ett samarbete mellan ett djurföretag och ett växtodlingsföretag, eller ett mer omfattande projekt som samordnar arbetet mellan lantbruksföretag på flera olika platser i Sverige.

Vattenvårdsplaner i avrinningsområden

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till projekt som främjar samarbete inom området förbättrad vattenkvalitet och minskade växtnäringsförluster.

En metod med vattenvårdsplaner ska testas i avrinningsområden där det behöver genomföras åtgärder avseende övergödning. Vattenvårdsplanerna ska identifiera riskområden för fosforförluster där åtgärder behöver genomföras. Ofta kommer lantbrukarna efter kartläggningen behöva ta del av ytterligare kunskaper till exempel genom rådgivning inom Greppa Näringen.

Arbetet ska utvärdera om planerna effektivt pekar ut riskområden, källan till fosforförluster och möjliga åtgärder. Det ska utföras av personer med erfarenhet av vattenvårdande arbete i jordbrukslandskapet för minskade näringsförluster. En och samma ansökan kan omfatta mer än en vattenvårdsplan.

Framtidens växtskyddsmetoder: Beslutsunderlag IPM

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete i syfte att ta fram uppdaterade beslutsunderlag inom växtskyddsområdet och integrerat växtskydd, IPM.

För att anpassa användningen av växtskyddsmedel inom lantbruket och trädgårdsproduktionen behövs beslutsunderlag för övervakning och behovsanpassning. Utvecklingen har gått framåt när det gäller lokala väderstationer, metoder för detektion av svamp och insekter samt olika typer av prognos- och varningsmodeller.

Projekten syftar till att beslutsunderlagen för behovsanpassat växtskydd ska kunna uppdateras med hjälp av svenska försöksresultat. Projekten kan även gälla ny kunskap och underlag till uppdaterade eller nya svenska bekämpningströsklar.

Framtidens växtskyddsmetoder: Precisionsteknik

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor till projekt som främjar samarbete i syfte att öka kunskapen om precisionsbekämpning i svensk växtodling och yrkesmässig trädgårdsproduktion.

Satsningar på kunskap, utbildning och fältförsök om precisionsteknik behövs. Exempel på områden där samverkansprojekt kring beslutsunderlag och jämförelser mellan kemisk och mekanisk bekämpning och kombination av metoder kan komma till nytta är:

GNSS-teknik för att minska dubbelsprutningar, förbättrad teknik för bomsprutor, radsprutningssystem i radodlade grödor, punkt- och sektionsstyrning efter skanning av ogräs eller skadegörare, eller i samma överfart som bekämpningen, samt autonom teknik för att ersätta manuell ogräsrensning i trädgårdsgrödor.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev