fält med olika grödor

Foto: Pixabay

Hållbart och produktivt med odling i remsor och pixlar

Att odla grödor i remsor, så kallad "strip cropping", pixelodling, och andra typer av innovativa mixade växtodlingssystem, har testats vid Wageningen University & Research i Nederländerna. Försök visar att sådana diversifierade system kan vara både högproduktiva och hållbara, men teknisk utveckling behövs.

I en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Field Crops Research studerades produktiviteten hos fyra grödor (majs, vete, åkerböna och ärt) som samodlades i olika kombinationer i smala remsor, endast 1,5 meter breda. Grödorna vårsåddes och gödslades enligt riktlinjer för konventionell odling. Resultaten visade att samodling i remsor kan effektivisera markanvändningen och öka den totala skörden i konventionell odling i Västeuropa, om grödorna kompletterar varandra i tid.

Effektivare användning av mark

Försöken visade att samodlingssystem med majs, som sås och skördas senare än de andra tre grödorna, oftare gav ett högre totalt skördeutbyte per hektar än odling av grödorna var för sig. Samodling av de andra tre grödorna tenderade att ge ett lägre skördeutbyte. Åkerbönan konkurrerade mest med de samodlade grödorna, där den relativa skördeökningen för åkerbönan inte vägde upp den relativt stora skördeminskningen för vete och ärt.

Behov av ny teknik

Att odla i så smala remsor som 1,5 meter är dock utmanande i nuläget, eftersom lantbruksmaskinerna utvecklats för stora homogena odlingsytor. Därför fokuserar forskarna på remsor med en bredd om 3 meter upp till 20 meter i Nederländerna, eftersom de kan brukas med konventionell utrustning. Diversifiering med breda remsor kan ge fördelar som att minska spridning av växtsjukdomar och gynna naturliga fiender till växtskadegörare, men grödorna kompletterar varandra inte lika mycket när det gäller resursutnyttjande och ökad skörd. Forskarna ser därför ett behov av mekanisering som ger nyttan av samodling i smalare remsor.

Pixelodling - ny metod

I ett annat projekt har forskare gjort försök med så kallad pixelodling ("pixel cropping"), en ny odlingsmetod där flera grödor planteras tillsammans i kombinationer i ett rutnät. Forskarna uppger att det finns starkt vetenskapligt stöd för att den här typen av odlingssystem både kan ge höga skördar och generera ekosystemtjänster. I försök har pixelodlingen varit beroende av manuellt arbete. Att tillämpa pixelodling i större skala skulle kräva teknik som inte finns tillgänglig idag. Projektet har därför undersökt om robotar kan vara en möjlighet för att möta behoven i den här typen av diversifierade och agroekologiska odlingssystem i framtiden.

Text: Teresia Borgman

Källor:

Temporal complementarity drives species combinability in strip intercropping in the Netherlands av Zishen Wang, Bei Dong, Tjeerd Jan Stomph, Jochem B. Evers, Peter E. L. van der Putten, Honghui Ma, Riccardo Missale, Wopke van der Werf, Field Crops Research, vol 291, 1 Februari 2023. Länk till annan webbplats.

Sustainable and yet highly productive agriculture, Wageningen University & Research, Longread, March 31, 2023 Länk till annan webbplats..

Project Pixel cropping Länk till annan webbplats.

Automating Agroecology: How to Design a Farming Robot Without a Monocultural Mindset? av Lenora Ditzler & Clemens Driessen, Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Länk till annan webbplats.