Lantbrukarna uppskattar Greppa Näringens rådgivning

Sammanställningen av hur nöjda Greppa Näringens medlemmar är med rådgivningen 2021-22 visar att rådgivningen totalt får ett högt resultat. Index 79 ligger något högre än förra årets mätning som låg på 78.

Resultat- nöjdhet

De rådgivningsbesök som får högst värde (83) är rådgivning om förutsättningen för att anlägga en våtmark, översyn av täckdikningen och test av mineralgödselspridare. Det är rådgivning som gäller konkreta åtgärder i fält. Viktiga, men mer långsiktiga frågor får inte lika höga poäng men väl över godkänt. Mullhalt och bördighet och betesstrategi få till exempel index 64 respektive 66.

Resultat- förändring

Lantbrukarna får även frågor om de gjort åtgärder på sin gård eller planerar att göra det till följd av rådgivningsbesöket. Här kan vi se att förslag till förändringar som kan man göra direkt, som till exempel att justera foderstater, får relativt höga indexvärden. Råd som kräver investeringar och/eller som behöver planeras något år framåt får lägre indexvärden.

De besök som lantbrukarna tror ska leda till flest och snabbast genomförda förändringar är rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet och rådgivning om miljö- och klimatåtgärder vid om och nybyggnad av djurstallar. Relativt låg förändringsbenägenhet anger lantbrukarna för långsiktiga frågor som betesstrategi, råd kring mjölkgårdars växtnäringsbalans och klimatpåverkan.

Greppa Näringen vill presentera åtgärder som är anpassade till gårdens förutsättningar och baseras på beprövad kunskap och erfarenhet. Rådgivningen ses över kontinuerligt och hänsyn tas till nya rön. Våra råd erbjuder en mix av direkta kortsiktiga råd och råd av mer strategisk karaktär. Båda delarna är viktiga i klimat- och miljöarbetet.

Lantbrukarna svarade att råden som gavs var väl anpassade till gårdens verksamhet (index 84) och att man fick relevanta förslag till förändring (78). Det var färre som upplevde att de fick ny information under besöket index (62).

Man fick även uttala sig om rådgivarnas bemötande, förmåga att förmedla kunskap, engagemang med flera faktorer. Överlag var dessa omdömen mycket bra och rådgivarnas bemötande fick extra höga poäng.

Hur används resultaten från undersökningen?

Telefonintervjuerna har gjorts under många år vilket gör att vi kan följa utvecklingen över tid och säkerställa att rådgivningen håller hög kvalitet och är uppskattad. Svaren ger också indikationer på vilka av rådgivningsbesöken som kan behöva ses över så att de uppfattas som mer relevanta, vilket är en del av förbättringsarbetet.

Undersökningsföretaget påpekar att rådgivningsbrevet som skickas ut till lantbrukaren efter rådgivningen med dokumentation och med förslag till åtgärder, bör förbättras så att lantbrukaren känner att de har större nytta av det.

Ta del av undersökningen Pdf, 2.3 MB.

Text: Stina Olofsson

Fördelning av svarande i undersökningen

Fördelning av respondenterna i undersökningen.

Metod

Var tredje lantbrukare som fått Greppa Näringens rådgivning de senaste tre månaderna intervjuas om nöjdheten med rådgivningen. Sammanställningen för 2021 och 2022 är nu klar och har en hög svarsfrekvens, över 90% valde att svara på frågorna vilket innebär totalt 889 svar.

Frågorna handlar om Greppa Näringens rådgivning och det senaste rådgivningsbesöket. Frågor ställs även kring om man gjort åtgärder efter besöket och hur troligt det är att man kommer att genomföra något av det man fått råd om. Lantbrukaren får även svara på frågor om rådgivarens bemötande och förmåga att förmedla kunskap.

Lantrbukarnas svar delas in i en skala 1- 5 och siffrorna omvandlas till ett vedertaget nöjdhetsindex mellan 0-100 (medelvärde-1 *(100/4). Index 60 är godkänt, 70 är högt och 80 och därutöver mycket högt.

I sammanställningen av nöjdhetsundersökningen fick rådgivarnas bemötande extra höga poäng. Foto: Mårten Svensson