Berättande karta visar risk för erosion och näringsläckage

Ligger din gård i anslutning till Mälaren, Hjälmaren och ett antal mindre sjöar i det som kallas Norrströms huvudavrinningsområde? Då kan du hitta detaljerad information om dina fält i ett nytt kartverktyg som tagits fram av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom EU-projektet LIFE IP Rich Waters.

Det nya kartverktyget kan hjälpa till att minska näringsläckage från jordbruksmark och underlätta så att rätt åtgärd hamnar på rätt plats. Verktyget är en så kallad Storymap, en berättande digital karta, som omfattar Norrströms huvudavrinningsområden. Här ingår Mälaren, Hjälmaren och ett antal mindre sjöar. Det går enkelt att zooma in på ett område och få information på detaljnivå om gårdar, fält och avrinningsområden.

Lokala förhållanden på detaljnivå

Kartorna ger data och visualiseringar av lokala förhållandena och kan användas för att:

  • visa vattenvägar i landskapet som diken, dränering och avledning
  • bedöma risk för ytavrinning och erosion
  • ta del av beräknad transport av näringsämnen i landskapet
  • se beräknade våtmarkers potential att minska övergödning
  • identifiera områden som kan drabbas av översvämning

Materialet kan till exempel användas av markägare och rådgivare för att diskutera och planera åtgärder och möjliga lösningar.

Visualiserar risk för erosion

Här finns också förklarande texter som förklarar hur kartorna kan användas. En av kartorna visar risk för erosion på enskilda fält, på en skala från låg risk till hög risk. Kartorna kan till exempel användas som underlag för att hitta områden där erosionsrisken är så låg att åtgärder ändå inte skulle vara effektiva, att planera åtgärder som minskar risken att erosion uppstår eller att planera åtgärder som minskar transporten av jordpartiklar från fältet till diket eller vattendraget.

Näringens väg genom landskapet

Andra kartor visar hur mycket näringsämnen som transporteras i landskapet, våtmarkernas potential att minska övergödning av sjöar och vattendrag och risken för översvämning av åkermark. Forskarnas förhoppning är att verktyget ska användas i svensk vattenförvaltning och av personer och organisationer som arbetar med vattenåtgärder. De ger också några konkreta förslag på användningsområden och ser även möjligheter för att användare kan hitta andra sätt att använda verktyget.


Läs mer i Storymap: rätt åtgärd för näringsläckage på rätt plats Länk till annan webbplats., SLU-nyhet, 20221202 Länk till annan webbplats.

Här hittar du Storymap: Norrström. Rätt åtgärd på rätt plats – Stöd och data för att minska näringsläckage från jordbruksmark av Faruk Djodjic, Hampus Markensten och Elin Widén-Nilsson, 20221124 Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

Nu finns det detaljerad information om dina fält i ett nytt kartverktyg för dig som har din gård i anslutning till det som kallas Norrströms huvudavrinningsområde. Foto: Stina Olofsson