Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vägtrafiken sprider tungmetaller till närliggande åkrar, men tillförsel av stallgödsel kan motverka påverkan enligt en ny studie. Foto: Pixabay

Trafik sprider tungmetaller till åkermark längs vägar

En ny studie visar att tungmetallerna zink, bly, koppar och kadmium sprids från vägar till åkermarken nära vägen. Det påverkar markens biologi med försämrad enzymaktivitet. Men tillförsel av stallgödsel på sådan jord kan motverka denna påverkan.

I Sverige diskuteras ibland att vägsalt försämrar strukturen på åkermark som finns längs med vägar. Men vägtrafiken sprider även tungmetaller till marken. Det visas in en ny vetenskaplig studie av polska forskare. Vanligt förekommande tungmetaller som frigörs från fordon är kadmium, krom, nickel och zink. De kommer från ofullständig förbränning av bränsle, slitage av bromsar och motordelar, oljeläckage med mera. Även slitage av vägen och vägunderhåll är en källa. Tidigare studier visar att cirka 90 procent av metallerna från fordon och väg tillförs omgivande mark med nedfall via luften och avrinning av vatten och förs upp till 100 meter från vägen.

Sex vägar

Sex vägar i Polen med åkermark intill valdes ut. Trafiktätheten varierade mellan cirka 3 500 fordon till 9 500 fordon per dygn. Prover togs av matjorden 5, 20, 50 och 100 meter från vägens kant. Prover togs under tre år i mars och augusti varje år. Proverna analyserades på zink, koppar, kadmium och bly.

Mer tungmetaller nära vägen

När forskarna jämförde halterna tungmetaller fem respektive 100 meter från vägen fann de stor skillnad. I ordningen: zink, bly, koppar och kadmium sjönk halterna från cirka 53, 30, 8 och 0,5 mg per kg jord vid fem meters avstånd till 36, 19, 6 och 0,3 mg per kg jord vid 100 meters avstånd från vägen. Resultaten är i överensstämmelse med andra studier. Det fanns ett tydligt samband mellan det genomsnittliga antalet fordon per dygn och halterna i marken. För bly har halterna i mark minskat sedan förbudet mot bly i bensin infördes.

Markens biologi påverkades

Att det är förhöjda halter betyder inte per automatik att jordens funktion försämras eller att halterna ökar i gröda och livsmedel. De aktuella halterna i jorden underskred på alla sex platserna de gränsvärdens som finns för metaller i jord. Men forskarna studerade hur markens enzymaktivitet påverkades och fann bland annat att aktiviteten hos enzymet dehydrogenas försämrades med alla fyra aktuella tungmetallerna. Som hoppfull avslutning konstaterar forskarna att tungmetallers bevisligen skadliga effekt på markens enzymaktivitet motverkas av högt innehåll av organiskt material och neutralt pH. Därför kan det vara en god ide att sprida stallgödsel och tillföra skörderester för att avgifta längs vägar.

Källa: Zawierucha, E.; Skowrońska, M.; Zawierucha, M. Chemical and Biological Properties of Agricultural Soils Located along Communication Routes. Agriculture 2022, 12, 1990. Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Nyanvändningen av bly har minskat kraftigt sedan Sverige och många andra länder förbjudit tillsättning av bly i bensin. Förbudet infördes i Sverige 1995 och har sannolikt bidragit till att förekomsten har minskat i miljön. Samtidigt har även de industriella utsläppen minskat, liksom användningen av bly i färger.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns ingen lagstadgad gräns för hur nära en trafikerad väg odling får ske, utan det är producentens ansvar att se till att produkterna underskrider gränsvärden för tungmetaller.

KRAV har valt att behålla skyddsavståndet på 25 meter från trafikerade vägar för livsmedelsgrödor trots minskade blyhalter i bensin, för att det är en viktig fråga för konsumenterna. Det är däremot tillåtet att odla djurfoder och utsäde på denna mark. När det gäller djurens foder blir det en väldigt liten del i den totala foderstaten som odlats inom detta område.

Läs mer på KRAVs webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

info@greppa.nu

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Markus Hoffmann årets mottagare av Våtmarkspriset

    Markus är utbildad agronomie doktor och har under drygt 20 år arbetat på LRF med ansvar för vatten- och hållbarhetsfrågor. Priset som delas ut för tjugonde gången kommer att överlämnas vid våtma...

  • Lär dig mer om att odla mellangrödor

    SLU har på uppdrag av Jordbruksverket sammanställt fältförsök och resultat från odling av mellangrödor. Näst efter vall är mellangrödor jordbrukets viktigaste bidrag till att lagra in kol i mark. Grep...

  • Osäkert kring beslut om ett markdirektiv

    Under ett antal år har EU förberett lagstiftning kring mark. Ett beslut är planerat till början av juni, men flera remissinstanser är tveksamma. Tidigare år har det funnits förslag som dragits tillbak...