Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

En global analys av klimatutsläpp i livsmedelskedjan visar att utsläppen ökat under de senaste 30 åren, till största delen beror det på utsläpp före och efter gården. Foto: Pixabay

Klimatgasutsläpp före och efter gården ökar

En global analys av klimatgasutsläpp i livsmedelskedjan visar att utsläppen ökat under 1990 till 2019. Ökningen beror till största delen på ökade utsläpp i de delar av livsmedelskedjan som är före och efter gården.

En grupp med 20 forskare från USA och Europa har undersökt utsläppen av de tre klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas för 196 länder under 30 års-perioden 1990 till 2019. Som underlag har de använt en ny version av FAO:s databas över klimatgasutsläpp. FAO är FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan. I studien har ingått vad som sker på gården med odling och djurhållning men även vad som händer före och efter gården som tillverkning av mineralgödsel, livsmedelsförädling, inrikes och utrikes livsmedelstransporter, grossister, förpackning, konsumtion i hushållen och matsvinn. Även förändrad markanvändning som avskogning i odlingssyfte har inkluderats och nedbrytning av torvåkermark.

En tredjedel från livsmedelskedjan

För det senaste året i databasen – år 2019 var det totala mänskliga utsläppen från alla källor 54 miljarder ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Av den mängden beräknas andelen från livsmedelskedjan vara 16,5 miljarder ton, motsvarande 31 procent. Av den mängden (16,5) var andelen klimatgaser från själva gården med odling och djurhållning, inklusive energiförbrukning på gården, 7,2 miljarder ton CO2e. Emissioner från förändrad markanvändning i form av avskogning och nedbrytning av organogen åkermark var 3,5 miljarder ton. Summan av utsläpp från verksamheter i livsmedelskedjan före och efter gården bidrog med 5,8 miljarder ton. I den vetenskapliga uppsatsen presenteras siffrorna ovan i ett intervall för att beskriva att det finns en osäkerhet i bedömningarna.

Ökade utsläpp från livsmedelkedjan men minskande andel

Under hela den studerade tidsperioden från 1990 till 2019 ökade utsläppen från livsmedelskedjan med cirka 17 procent men har varit ganska oförändrade sedan 2006. Ökning fram till 2006 beror till största delen på en fördubbling av utsläppen i verksamheterna före och efter gården. Det är många siffror att hålla isär och även om livsmedelskedjan ökat sina utsläpp har samtidigt andelen av de sammanlagda globala mänskliga klimatutsläppen som kommer från livsmedelskedjan minskat från 40 till 31 procent. Och utsläppen per capita har minskat från 2,7 till 2,1 ton per person och år.

Stor skillnad mellan världsdelar

Forskarna har summerat ihop de enskilda ländernas utsläpp till regioner och världsdelar och sett att de största utsläppen från livsmedelskedjan kommer från Asien med 7 miljarder ton CO2e. Därefter kommer Afrika (2,7), Sydamerika (2,4), Europa (2,1) och USA (1,5). När det gäller hur de olika delarna i livsmedelskedjan bidrar till utsläpp var före-och-efter-gården-andelen störst i Europa med 55 procent av utsläppen från den europeiska livsmedelskedjan.

Forskargruppen ger rådet till beslutsfattare att se till hela livsmedelskedjan när strategier för minskade klimatgasutsläpp ska utformas istället för att, som ofta hittills, fokusera på jordbruksproduktion och markanvändning.

Källa: Pre- and post-production processes increasingly dominate greenhouse gas emissions from agri-food systems. Earth Syst. Sci. Data, 14, 1795–1809, 2022. Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter