Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I en ny studie från Tjeckien har det konstaterats att reducerad jordbearbetning gav lägre klimatavtryck och bättre ekonomi. Foto: Pixabay

Reducerad jordbearbetning gav lägre klimatavtryck och bättre ekonomi

Reducerad jordbearbetning minskade klimatavtrycket med i medeltal 10 procent för de vanligaste grödorna jämfört med konventionell bearbetning. Även skörden minskade något men nettot i odlingskalkylen blev ändå något bättre, det framkommer i en ny studie från Tjeckien.

Tjeckiska forskare har gjort en omfattande studie över hur konventionell och reducerad jordbearbetning påverkar odlingens ekonomi och klimatavtryck. Under perioden 2002 till 2010 följde de 529 fält fördelade över landets olika jordar och nederbörds- och temperaturförhållanden. 11 olika grödor odlades på fälten och odlingsåtgärder som gödsling och växtskydd dokumenterades för varje fält. Uppgifter om kostnader för jordbearbetning och andra körningar hämtades från en databas med årliga maskinkostnadskalkyler. I studien jämfördes flera olika parametrar för konventionell jordbearbetning (CT) och reducerad jordbearbetning (RT). Med reducerad jordbearbetning menas i denna studie att inte plöja utan istället göra en eller två grunda bearbetningar i stubb.

RT gav lägre klimatavtryck

Reducerad jordbearbetning minskade klimatavtrycket för alla grödor utom för sockerbetor där det var ungefär oförändrat. I medeltal minskade klimatavtrycket med cirka 10 procent. Klimatavtrycket beräknades som kilogram koldioxidekvivalenter ( CO2e) per ton skörd. Förutom att utesluten plöjning sparar energi i form av fossilt bränsle skriver forskarna att reducerad jordbearbetning kan öka kolinlagringen genom att mindre bearbetning minskar nedbrytningen. Men de menar också att det beror helt på kolhalten i marken från början om det ska ske eller inte.

Bättre ekonomi i vissa grödor

Eftersom studien sträckte sig över hela landet framkom regionala variationer som att kvävegödslingen var högre i områden med generellt lägre bördighet. När det gäller hur skörden påverkades av RT hänvisar de till mätningar från andra studier som visar att skörden sjunker med tre till sex procent för majs, höstvete, sockerbetor, höstraps och höstkorn medan den ökar med fem procent för havre och råg. Utesluten plöjning sparar samtidigt kostnader och nettot blir ökad lönsamhet för grödorna råg, vårkorn, havre, vallmo, majs och höstvete. Forskarna avslutar med att de ser generella fördelar med reducerad jordbearbetning i form av lägre klimatavtryck, sparad energi och ofta förbättrad ekonomi. Men de skriver också att reducerad jordbearbetning ger ökad markpackning i både matjord och alv och det skapar ett ökat behov av kvävegödsling på sikt.

Källa: https://www.mdpi.com/2077-0472/11/5/456/htm Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter