Bättre lönsamhet krävs för att öka odlingen av baljväxter

Att öka odlingen av baljväxter i Sverige skulle vara positivt för både miljö och ekonomi. Men för att det ska ske krävs att lönsamheten i odlingen av baljväxter ökar. Det framgår av en ny rapport från Jordbruksverket.

Att öka odlingen av baljväxter som bönor, ärter och linser i Sverige skulle bidra till hållbarhet på flera sätt:

  • Miljömässig hållbarhet: Baljväxter är kvävefixerande och kräver inte lika mycket kvävegödsling, vilket är positivt både för att motverka klimatförändringar och för att minska övergödningen. Mer baljväxter skulle också öka variationen i landskapet och gynna den biologiska mångfalden, vilket kan minska trycket från skadegörare och användningen av växtskyddsmedel.
  • Ekonomisk hållbarhet: För lantbrukare kan kostnaden för insatsmedel som mineralgödsel och växtskyddsmedel minska. För befolkningen kan kostnaderna för livsmedel minska om mer baljväxter inkluderas i kosten. För samhället kan kostnaderna minska för hälso- och sjukvård och för att hantera miljöproblem.

Efterfrågan på växtbaserat protein ökar

Konsumenternas efterfrågan på livsmedel av växtbaserat protein har ökat betydligt i Sverige. Och det är möjligt att möta den ökade efterfrågan med en ökad odling av baljväxter i Sverige, bedömer Jordbruksverket. Men för att det ska kunna genomföras krävs att lönsamheten i odlingen ökar, att det utvecklas svenska livsmedel som konsumenterna väljer och fler industrier som bereder och förädlar råvaran vidare så att den inte behöver skickas utomlands för förädling.

Delar av sojaimporten kan ersättas

I dagsläget är det inte möjligt att helt ersätta importerad soja i foder med svenska baljväxter, både på grund av pris och kvalitet hos sojan men också för att det inte finns tillräckligt stora arealer som det går att odla baljväxter på. Det skulle däremot gå att ersätta delar av sojaimporten genom riktade satsningar på forskning, innovation och utveckling. Det finns också en lång rad styrmedel som kan minska hindren för ökad produktion av baljväxter. Några av dessa är stöd för investeringar och satsningar på forskning och utveckling längs värdekedjan kring svenska baljväxter.

Källa: Ökad odling av baljväxter till livsmedel och foder - Möjligheter och utmaningar, rapport 2022:07, Jordbruksverket, 2022-06-30. Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman


Att öka odlingen av baljväxter som bönor, ärter och linser i Sverige skulle bidra till ökad hållbarhet. Foto: Pixabay