Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I ett danskt fältförsök undersöktes hur tillförsel av avloppsslam, stallgödsel och urin påverkar tillförsel av olika ämnen till jorden samt hur markens egenskaper förändrades. Foto: Pixabay

Både slam och stallgödsel förbättrade markens biologiska funktioner

14 års tillförsel av höga givor slam och stallgödsel förbättrade markens egenskaper och förbättrade reproduktionsförmågan hos en marklevande nematodart trots att läkemedel samtidigt tillfördes till jorden med slammet.

I ett danskt fältförsök undersöktes hur tillförsel av avloppsslam, stallgödsel och urin påverkar tillförsel av olika ämnen till jorden samt hur markens egenskaper förändrades. Studien gjordes på en försöksgård nära Köpenhamn. Jordarten var lerig sand och växtföljden bestod i huvudsak av havre, vårkorn, höstraps och vårvete. Stallgödsel och slam spreds med givor betydligt över den danska maxgränsen för kilogram fosfor per hektar. Syftet med överdoseringen var att undersöka om det sker en ackumulering av tungmetaller, samt läkemedelsrester över tid i ett ”worst-case-scenario”. Urin hämtades från ett bostadsområde i närheten och lagrades i 6 månader och spreds sedan med 75 ton per hektar. Jordprover togs i matjorden två veckor före och nio veckor efter spridning av de olika materialen. Som kontroll användes rutor med tillförsel av bara mineralgödsel.

Förekomsten av nematoder i marken uppmättes och som mätare av reproduktionsförmåga användes en nematod som heter Caenorhabditis elegans (förkortat C. elegans ) som är cirka 1 mm lång och ofta används som modellorganism i olika studier.

12 främmande substanser

12 läkemedel och kroppsvårdsprodukter hittades i slam och urin. Läkemedlen i slam var vanligt förekommande och utgjordes i huvudsak av hjärtmedicin, antidepressiva och smärtstillande läkemedel. För åtta av dem ökade koncentrationen i jorden med tillförsel av slam och för två av dem ökade koncentrationen med gödsling med humanurin vid mätningen nio veckor efter spridning. I en av försöksrutorna hade slamgödsling upphört men där fanns ändå läkemedel kvar i jorden fem år senare som exempelvis den antidepressiva substansen venlafaxin. Forskarna påpekar att nedbrytningen under fältförhållanden går långsammare än i laboratoriemiljö.

I led med bara mineralgödsel var nematodernas reproduktion mindre

Förekomsten av nematoder i jorden var störst där stallgödsel eller slam tillförts. Likaså var vattenhalt, porositet och halt av organiskt material högre. Forskarna drar slutsatsen att tillförseln av organiskt material har förbättrat markens struktur och det har gynnat mikrolivet. Trots att det samtidig fanns läkemedelsrester i jorden påverkades alltså inte nematodens reproduktionsförmåga negativt, utan reproduktionen var större än i kontrollrutan där bara mineralgödsel tillförts.

Som avslutning menar forskarna att det var första gången som det gjordes en screening av jorden för organiska föroreningar från slam, stallgödsel och urin samtidigt som ett reproduktionsförsök. Trots 14 års upprepad tillförsel av höga givor av slam och stallgödsel uppmättes inga toxiska effekter. Det behövs dock fler mätningar av hur främmande ämnen påverkar mikrolivet i marken och om dessa olika ämnen tas upp av grödan.

Källa: Long-term fertilization with urban and animal wastes enhances soil quality but introduces pharmaceuticals and personal care products. Agronomy for Sustainable Development , Volume 42 (1) – Feb 1, 2022. Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Kommentar: Metoderna för slamhantering i reningsverken och slammets innehåll av främmande ämnen kan skilja mellan olika reningsverk och mellan svenska och danska förhållanden.

 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Kollektiv av lantbrukare hjälper fåglar

    I Nederländerna har lantbrukare börjat samarbeta för att gynna fåglar i hembygden. Principen med rätt åtgärd på rätt plats i växtodlingen gäller även för den som vill gynna fåglar. Men forskare visar ...

  • Lustgasavgång från nedbrukad rapshalm

    Tyska forskare undersökte om de stora mängder kväve som kan finnas i skörderester från rapshalm kan vara en källa till läckage av lustgas från marken under vintern efter rapsskörd. Det var det inte vi...

  • Ökat intresse för biokol som kolsänka

    Biokol lyfts fram som en viktig lösning för att lagra kol och motverka klimatförändringarna. De senaste åren har en rad initiativ och försök om biokol startats i Sverige.