Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nära hälften av Sveriges åkerareal finns på gårdar vars brukare är med i Greppa Näringen. Foto: Janne Andersson

Så följer Greppa Näringen med när jordbruket förändras

Enligt Jordbruksverkets senaste rapportering har jordbruksföretagen i Sverige blivit färre, men med större enheter. För Greppa Näringens rådgivning innebär det att antalet jordbruksföretag i målgruppen minskade med 8 procent mellan åren 2016-2020, men att målgruppens arealer ökade från 78 procent år 2016 till 80 procent 2020.

Antalet jordbruksföretag och storlek på gårdarna har förändrats över tid

Samtidigt som antalet jordbruksföretag i Sverige minskat över tid så har de stora brukningsenheterna ökat. Antalet jordbruksföretag var i juni 2020 cirka 58 800. Jämfört med 2016 är det en minskning med 7 procent och en årlig minskning med cirka 1 040 gårdar. Det är företag med lantbruksdjur, främst nötkreatur, som har minskat mest. I denna grupp har cirka 10 procent av alla företag försvunnit medan det bland växtodlingsföretag och jordbruk med en blandad verksamhet har skett en minskning med 6-7 procent.

Antal jordbruksföretag i Sverige

diagram Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning

Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning


Däremot har gårdarnas storlek ökat. För jordbruksföretagen gäller ökningen främst företag med mer än 100 hektar åkermark, men vi ser även en ökning av antal jordbruk med mindre än två hektar åkermark.

För Greppa Näringen innebär det att vi behöver nå olika typer av lantbrukare med vårt miljö- och klimatarbetet; dels landets cirka 15 000 heltidslantbrukare, dels en stor andel som brukar mindre gårdar.

Strukturrationaliseringens påverkan på miljö- och klimatarbetet

Antal jordbrukssföretag i Greppa Näringens målgrupp var 15 463 år 2020 vilket är 1 406 färre än 2016. Jordbruksföretagen i målgruppens totala areal ökade dock från 78 procent år 2016 till 80 procent 2020.

Sedan 2020 erbjuds även enskild rådgivning till hästföretag med 15 hästar eller fler, vilket innebär en ökning av målgruppen med cirka 1 500 gårdar.

Greppa Näringens målgrupp innefattar idag i princip alla mjölkproducenter och grisföretagare. Av antalet nötkötts- respektive växtodlingsgårdar nås cirka hälften, men sett till arealen en betydligt större andel av växtodlingsgårdarna.

En nyligen publicerad rapport om åtgärder mot fosforförluster visar att utvecklingen mot färre och större gårdar inte har påverkat miljöarbetet negativt vilket troligtvis beror på att det är lättare att göra investeringar på större gårdar. Samtidigt är det viktigt att alla aktiva inom lantbruket kan ta del av Greppa Näringens information och att vi fortsätter att arbeta med gruppträffar, webbsidor, nyhetsrapportering och utbildningsmaterial som är öppet för alla.

Hur många besök genomförs i Greppa näringen?

Idag är cirka 8 500 jordbruksföretag aktiva rådgivningsmedlemmar i Greppa Näringen och en betydande andel av dessa finns i nitratkänsligt område. Nära hälften av Sveriges åkerareal (47 procent) finns på gårdar vars brukare är med i Greppa Näringen vilket innebär nästan 1,2 miljoner hektar. Under 20 års miljöarbete har Greppa Näringen nått drygt 12 800 jordbruksföretag med enskild rådgivning.

I Skåne, Halland och Blekinge firar Greppa Näringen 20 års jubileum, medan länen i Norrland varit med i verksamheten sedan 2015. Under nuvarande landsbygdsprogram har 1 800 startbesök gjorts och det är särskilt angeläget att erbjuda nytillkomna företag fler besök.

Det finns dock fortfarande potential att nå fler jordbruksföretag med enskild rådgivning då två tredjedelar av målgruppen som ännu inte deltar i Greppa Näringen finns i de stora lantbrukslänen.

1,2 miljoner hektar åkermark ingår i Greppa Näringen

diagram Hektar total åkerareal uppdelat på län. Areal vars brukare fått fler än 6 rådgivningar, 1-6 rådgivningar i Greppa Näringen respektive  ännu ingen rådgivning.

Hektar total åkerareal uppdelat på län. Areal vars brukare fått fler än 6 rådgivningar, 1-6 rådgivningar i Greppa Näringen respektive ännu ingen rådgivning.

Fakta om Greppa Näringens målgrupp:

Den enskilda rådgivningen erbjuds lantbrukare (inklusive familjemedlemmar och anställd) som har lantbruk med minst 50 ha åker eller djurproduktion med minst 25 djurenheter. Odlare av grönsaker på friland och gårdar inom vattenskyddsområde är prioriterade och kan få enskild rådgivning även om de brukar minde areal än 50 hektar. Sedan 2020 ingår även hästföretag med fler än 15 hästar i målgruppen.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Ingen information tillgänglig