Rundbalar pressas på ett fält

Grovfoderodling, 15A

Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret

Du får hjälp att se var i grovfoderkedjan du förlorar växtnäring och hur du kan minska förlusterna. Du och rådgivaren sätter upp mål för kvaliteten på grovfodret.

Ni jämför dina nuvarande värden för exempelvis energi, råprotein och mineraler i fodret med de mål du har från tidigare rådgivning. Har du inte satt upp mål tidigare gör du och rådgivaren det tillsammans. Ni diskuterar även grovfodrets hygieniska kvalitet. Brister som innebär att gårdens grovfoderkedja och hanteringen av stallgödsel bör ses över.

Din rådgivare går därefter igenom hur du odlar grovfoder, exempelvis skördesystem, brytningstidpunkt för vallarna och konserveringsteknik.

Du får hjälp att se över din gödslingsplan och om tidpunkten för och spridningen av gödsel kan ändras. En bättre gödslingsplan kan leda till mindre förluster av växtnäring och bättre hygienisk kvalitet på grovfodret.

Din rådgivare ser över vilka risker det finns för lustgasavgång på vallarna och utsläpp av växthusgaser i grovfoderkedjan. Tillsammans gör ni en gödslingsplan för vallarna, framför allt när det gäller kväve och kalium.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • minska spillet i grovfoderkedjan
  • uppnå högre lönsamhet
  • anpassa gödslingen av vallar och majsgröda
  • uppnå högre kvalitet på grovfodret
  • minska förluster av kväve som ammoniak och lustgas till den omgivande miljön
  • minska övergödning och klimatpåverkan.