Växtskydd

traktor med buren växtskyddsspruta kör över fält med höstvete. bommen på sprutan är placerad alldeles för högt.

Bekämpning av ogräs och skadegörare med olika metoder är centralt inom växtodlingen. Det finns mål både för att minska riskerna med användningen av växtskyddsmedel och för att minska beroendet av kemiska växt­skyddsmedel, i Sverige såväl som inom EU.

Växtskyddsmedel används för att skydda våra grödor, både mot konkurrensen från ogräs och från angrepp av svampsjukdomar eller insekter som kan minska eller förstöra kvaliteten på skörden. I Sverige används lite växtskyddsmedel jämfört med andra länder inom EU eller i resten av världen. Det är trots detta en utmaning att optimera användningen av växtskyddsmedel utan att riskera vare sig skörd eller skördekvalitet och samtidigt inte få läckage eller vindavdrift till omgivningen. Genom den nationella miljöövervakningen och analyser av svenskodlade vegetabilier upprätthålls bevakningen för att minimera riskerna från resthalter av växtskyddsmedel i miljön och i livsmedel.

Kunskap om regler kring användningen

Alla växtskyddsmedel som får användas i Sverige är godkända av Kemikalieinspektionen. För varje växtskyddsmedel beslutar också Kemikalieinspektionen om vilka grödor det får användas i och vilka villkor som gäller för just detta. Det är därför viktigt att du följer den information som finns på etiketten för varje växtskyddsmedel noga. Ska du hantera växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du ha gått en behörighetsutbildning med lämplig inriktning, därefter får du tillstånd att använda växtskyddsmedel. Det är länsstyrelserna som håller utbildningarna för användning av växtskyddsmedel utomhus samt i och omkring växthus. Inom Greppa Näringen finns en rådgivningsmodul inom växtskyddshanteringen.

Läs mer

Säker hantering

Tidpunkten för en bekämpning är viktig, både för att maximera växtskyddsmedlets effektivitet och för att minimera riskerna för läckage till omgivande miljö. Hanteringen av växtskyddsmedlen, från lagring, påfyllning, bekämpning, rengöring av sprututrustning till avfallshantering av tomma förpackningar är central för att minska riskerna för användarnas hälsa och för minskade risker för miljön. Informationsmaterial som filmer, faktablad, tips om läckageminimering med mera finns att hämta på Säkert växtskydds webbplats.