Greppa logotyp
Greppa logotyp

Foto: Mårten Svensson

Nyheter 30 december 2020

Så undviker du skador på gödselbehållare

Genom att snabbt upptäcka och åtgärda skador på gödselbehållare kan du förhindra negativ miljöpåverkan i form av växtnäringsläckage och försämrad vattenkvalitet. Hur du kan förebygga skador, kontrollera och reparera gödselbehållare är fokus för ett par nya skrifter från RISE Jordbruk och livsmedel.

Skada efter påkörning. Foto: RISE Jordbruk och livsmedel

I ett projekt vid RISE Jordbruk och livsmedel har skador på gödselbehållare utvärderats på fem gårdar i Skåne och metoder föreslagits för att reparera dessa. Råden handlar främst om gödselbrunnar av betong, men kan även tillämpas på laguner och fastgödsellager av betong.

Bra rutiner för egenkontroll

Gödseln i sig angriper normalt sett inte betongen, men däremot kan gödselbehållaren skadas av påkörning som orsakar brott, sprickor och skador på vajrar och fogar. Om betongen är skadad kan armeringen rosta och därigenom expandera vilket i sin tur orsakar ytterligare skador på betongen. Lägre pH-värde i gödseln eller om gödseln fryser är andra faktorer som kan påverka betongen negativt.

En bra rutin är att inspektera brunnen efter tömning, lyder ett av råden. Då kan till exempel sprickor, läckande fogar, rostiga vajrar och sättningar noteras. Att titta och lukta i en eventuell inspektionsbrunn och ta vattenprover, är andra. Om skador upptäcks är det bra att fotografera dem och rådgöra med en sakkunnig. Efter en påkörning är det till exempel viktigt att laga behållaren innan korrosion uppstår på armeringen.

Att förebygga skador

Skador kan också förebyggas genom att:

  • följa anvisningar från tillverkaren av gödselbrunnen
  • ta bort buskar, träd och upplag av material inom sex meter från behållaren
  • stängsla för att hålla undan betesdjur
  • inte köra för nära behållaren
  • anlägga en körplatta med hjälp av sakkunnig
  • inte ändra marknivån runt behållaren
  • täta behållaren om en mer flytande substans ska lagras
  • inte lagra substanser med lågt pH utan att vidta skyddsåtgärder innan lagring
  • inte elda nära behållaren

Projektet har finansierats med stöd från LOVA, Länsstyrelsen i Skåne och Sjöbo kommun.

Källor:

Gödselbehållare – inspektion och egenkontrolllänk till annan webbplats, informationsskrift, RISE Research Institutes of Sweden.

Projektrapport om läckage från gödselbehållare av betong – inspektion och egenkontrolllänk till annan webbplats av Cecilia Hagberg, Mikael Gilbertsson, Kristian Tammo, Daniel Andersson och Karl Asp. Rise Rapport 2019:106

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev