Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 01 april 2014 – Fosforgödslingseffekten hos restprodukter kan variera mellan 40 och 70 procent jämfört med den hos mineralgödselfosfor. Trots stora skillnader i produkternas karaktär var det ingen stor skillnad i fosforgödslingsverkan mellan dem. Det visar en ny korttidsstudie från SLU.
  2. 28 mars 2014 – Den nya broschyren Resistens innehåller råd och tips om hur man undviker resistens mot växtskyddsmedel hos svampar, insekter och ogräs i växtodlingen. Broschyren och kompletterande affischer om fungicidresistens, insekticidresistens och herbicidresistens kan beställas från Jordbruksverkets webb.
  3. 25 mars 2014 – Livscykelanalyser visar att återvinning av växtnäringsämnen ur slakteri- och toalettavfall ger mindre klimatpåverkan än användning av mineralgödsel. Andra miljöeffekter, som övergödning och försurning, är dock likvärdiga eller större. Hur de organiska gödselmedlen lagras, hanteras och sprids är avgörande. Bäst hävdar sig källsorterad urin enligt en ny doktorsavhandling av Johanna Spångberg, SLU.
  4. 21 mars 2014 – En kommun kan neka och en annan tillåta användning av ett och samma växtskyddsmedel under liknande förhållanden. Nu har underlaget för tillstånd inom vattenskyddsområde studerats och en rad förslag finns för att öka förståelsen hos alla inblandade och för att börja göra likartade bedömningar.
  5. 18 mars 2014 – Internationellt verkar majsodling utlaka dubbelt så mycket kväve som vad veteodling gör per hektar. Men om kväveutlakningen sätts i relation till vad som förs bort med vete- och majskärna blir det ingen skillnad. Och utlakningen från båda grödorna går att minska betydligt om kvävegivorna anpassas bättre till grödans behov.
  6. 14 mars 2014 – Greppa Växtskyddet är en informations- och utbildnings- kampanj med syfte att förbättra hanteringen av växtskydds-medel i svenskt jordbruk. Kampanjen hette tidigare Säkert Växtskydd.
  7. 11 mars 2014 – De flesta tillfrågade lantbrukare i Estland, Litauen och Polen tror att det är läckande gödselvårdsanläggningar som övergöder vattnet mest. I samma intervjuundersökning avslöjas skillnader mellan länder i hur lantbrukare ser på sin roll som företagare och sitt ansvar för miljön.
  8. 07 mars 2014 – Bladlöss kan vara besvärliga skadedjur som orsakar stora ekonomiska förluster och är svåra att bekämpa. Ett sätt att bli av med dem är att ta hjälp av deras naturliga fiender, men hur effektivt är det? Det får man reda på med Mattias Jonssons nya datamodell.
  9. 04 mars 2014 – Den globala sojaproduktionen har ökat tiofaldigt de senaste 50 åren, från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton soja. Efterfrågan ökar fortfarande, men hur blir en ytterligare produktionsökning möjlig utan alltför stor negativ miljöpåverkan? Detta, och mycket mer, diskuteras i en nyligen utgiven rapport från Världsnaturfonden.
  10. 28 februari 2014 – Det ställs alltfler frågor om regler för dikningsföretag. Frågorna handlar om företags upplösning, ombildning eller nystart. Samtidigt har färre människor än tidigare inom myndigheter och inom lantbruket kunskaper i ämnet. Därför har LRF i samverkan med Jordbruksverket gett ut en handbok i syfte att höja kunskapsnivån kring förvaltning av dikningsföretag.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp