Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 19 september 2017 – Lantbrukare har bra koll på högriskområden för fosforförluster på gården. Deras kompetens skulle kunna användas i större utsträckning när åtgärdsprogram tas fram för att minska näringsförluster, enligt en studie som gjorts i samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Odling i balans.
  2. 15 september 2017 – Att så höstvete två veckor tidigare än normalt minskade kväveutlakningen betydligt i ett danskt försök. Det jämfördes med rättika som fånggröda, som visserligen var ännu effektivare. Att så vete tidigt kan ändå vara ett sätt att klara danska lagkrav på fånggröda.
  3. 12 september 2017 – Högre betesbeläggning gav lägre utsläpp av växthusgaser per kilo slaktad vikt. När kolinlagring i mark inkluderades i analysen minskade klimatpåverkan med mellan 12 och 25 procent, vilket gjorde att skillnaderna mellan intensiv och extensiv betning var försumbara, enligt en kanadensisk studie.
  4. 08 september 2017 – En del restprodukter har lika hög fosforverkan som fosfor från mineralgödsel. Det visar ett danskt försök som testade fosforgödselvärdet hos elva restprodukter. Men det är stor variation och en del av produkterna har knappt någon kortsiktig gödselverkan alls.
  5. 05 september 2017 – Avrinning från lerjordar bidrar mer till förluster av bekämpningsmedel än andra jordtyper. Det visar Maria Sandins doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet där hon studerat hur markens struktur och textur påverkar förlusten av bekämpningsmedel till ytvatten.
  6. 01 september 2017 – Mindre kväve från stallgödsel, mer kväve från mineralgödsel, ökad andel flytgödsel och ökad spridning med släpslangar. Nyheterna är många i SCB:s stora gödselundersökning. Och Greppa Näringen och rådgivningsverktyget VERA har medverkat till ett mer korrekt underlag.
  7. 29 augusti 2017 – Körslätts gård i Skåne och Hånsta Östergärde i Uppland är två gårdar som deltar i det europeiska klimatprojektet SOLMACC. Projektet ska visa hur klimatsmarta åtgärder kan minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket.
  8. 25 augusti 2017 – I Danmark ska 13 000 hektar våtmarker anläggas på bara fyra år. Det kan jämföras med att Sverige anlagt cirka 15 000 hektar på 25 år. För att det ska lyckas kommer 29 nya våtmarksrådgivare att börja uppsöka lantbrukare. Både odlingen och miljöarbetet är intensivt i Danmark.
  9. 22 augusti 2017 – Integrerat växtskydd har till stora delar varit en papperstiger, menar forskaren Johan A. Stenberg vid Sveriges lantbruksuniversitet. Men enligt honom görs nu framgångar på området som skulle kunna minska det kemiska beroendet, åstadkomma en hög och säker livsmedelsproduktion, mer giftfri miljö och bättre arbetsmiljö i lantbruket.
  10. 07 juli 2017 – Åtgärder för att minska fosforläckage från åkermark stod i fokus när Greppa näringen medverkade på Borgeby fältdagar och Brunnby lantbrukardagar.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp