Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 03 februari 2015 – Motsättningen mellan ekologisk och konventionell odling finns inte bland lantbrukare utan polariseringen finns bland politiker, debattörer och forskare. Det skriver fem agronomstudenter i en rapport efter att ha intervjuat både lantbrukare och forskare.
  2. 27 januari 2015 – Om remissutkastet till Tysklands nya stallgödsellagstiftning klubbas i sitt nuvarande skick kommer det att kosta tyska lantbrukare 1 miljard kronor. Bland annat föreslås krav på jordanalys, krav på växtnäringsbalans, krav på fyra timmars nedbrukning efter spridning av stallgödsel och ytterligare åtgärder.
  3. 23 januari 2015 – Ängssyra, prästkrage röllika, svartklint och svartkämpe gav mindre metanproduktion än rajgräs, klöver och käringtand till växande kvigor i två brittiska försök.Valet av grovfoder och betesstrategier visade sig därför ha betydelse för hur stor metanproduktionen blir vid fodersmältningen.
  4. 21 januari 2015 – Stödet till strukturkalkning har inte bara bidragit till ett minskat fosforläckage, utan också lett till ökad lokal dialog mellan kommuner och lantbrukare. Det visar en rapport där Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott har utvärderat LOVA-stödet.
  5. 16 januari 2015 – Av de växtskyddsmedel som fortfarande är godkända inom jordbruket är ogräsmedlet bentazon det som oftast förekommer i grundvattnet. Medlet återfanns i tre procent av grundvattenproverna, enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten. 
  6. 13 januari 2015 – Mindre klimatpåverkan, men mer övergödning och försurning per ton spannmål. Det händer om vall för biogas införs i en växtföljd där det annars bara skulle vara stråsäd, visar en ny studie. 
  7. 19 december 2014 – Det går att minska kväveläckaget avsevärt genom att anpassa jordbearbetningen till växtföljden och på så vis samordna tillgången på mineralkväve i marken med grödans behov. Det skriver Åsa Myrbeck i sin doktorsavhandling vid avdelningen för jordbearbetning och hydroteknik vid institutionen för Mark & Miljö, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.
  8. 17 december 2014 – Greppa Fosforn är ett pilotprojekt inom Greppa Näringen som pågått i Östergötland, Västmanland och Halland sedan 2006. Syftet har varit att utveckla arbetssätt för att minska fosforförlusterna från jordbruket. Bland annat har effekterna av tvåstegsdiken testats.
  9. 12 december 2014 – Rörflen är ett resurseffektivt foder till dikor, visar en ny studie från SLU. Kor i lågdräktighet kan konsumera det fritt utan att bli överutfodrade tack vare ett högt fiberinnehåll och lågt energivärde.  Rörflen kan också odlas i stora delar av landet och är klimatsmart då det kan odlas på mulljordar med en liggtid på upp mot 15 år.
  10. 09 december 2014 – ”Det är inte mycket nytta med forskning om den inte sprids och kommer till användning”. Så börjar beskrivningen av det norska tvärvetenskapliga projektet Agropro. I projektet ingår traditionella odlingsförsök men fokus ligger på bonden och rågivaren.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp