Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 01 mars 2016 – Brittiska forskare anlade tio små fältdammar för att fånga upp jord som eroderar från åkermarken. Dammarna visade sig kunna fånga upp stora mängder jord, men variationen mellan år och platser med olika jordarter var stor.
  2. 12 februari 2016 – Anlagda våtmarker har troligtvis störst effekt om de placeras nedströms erosionskänsliga områden. Det är en av slutsatserna i Karin Johannessons avhandling vid Linköpings universitet.
  3. 27 november 2015 – I tyska Niedersachsen anordnar ”Landwirtschaftskammer” tillsammans med det lokala underhållsförbundet för vattendraget Hase-Wasseracht vart 5:e år en fältdag med specialmaskiner för dikesunderhåll. Vi var där och rapporterar från fältdagen.
  4. 23 oktober 2015 – En del länder fokuserar på kväve och andra på fosfor. Irland tänker öka sin mjölkproduktion med 50 procent och ända få renare vatten och Storbritannien planerar tillsyn med drönare. Stora skillnader mellan länder framkom på ett seminarium om jordbruksåtgärder i EU:s vattendirektiv.
  5. 30 juni 2015 – Spelar det någon roll för vattnet, fosforn, växterna och djuren om ett dike är rakt eller krokigt? I vilket fall så har det betydelse i den juridiska hanteringen. I en ny dom avslår Mark- och miljödomstolen i Växjö ett yrkande om att skånska Tullstorpsåns åfåra skulle medges att inom vissa gränser få slingra sig fritt. Det innebär att de behöver bestämma sig för var tvåstegsdiket ska vara rakt och var det ska vara krokigt. 
  6. 12 juni 2015 – Vilka åtgärder ger mest nytta för vattenmiljön och samtidigt minsta möjliga inverkan på jordbruket? Det har undersökts i ett projekt i samarbete mellan Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.
  7. 02 april 2015 – Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2015-2021 innehåller mer än bara åtgärder för att minska övergödningen av våra vatten. Flera förslag riktar sig mot fysisk påverkan i vatten på grund av människornas ingrepp. 
  8. 10 februari 2015 – Genom att regelbundet underhålla ett dike och ta bort sediment minskar fosforbelastningen och därmed övergödningen nedströms. Det slår en grupp Irländska forskare fast i en ny vetenskaplig uppsats. De efterlyser också information och rådgivning till lantbrukare om hur diken ska skötas.
  9. 06 februari 2015 – Vattnet i landskapet är en resurs som många olika intressen tvistar om.  Men hur ska den nödvändiga kunskapen spridas mellan forskare, rådgivare, markägare, entreprenörer, myndigheter och allmänhet?  Det var en av frågorna som diskuterades på årets Vattendag på SLU i Uppsala.
  10. 10 oktober 2014 – Våtmarken renar vattnet från kväve och fosfor, men bidrar också till den biologiska mångfalden. Nu släpper Jordbruksverket en ny film som ska inspirera fler lantbrukare att anlägga våtmarker. Samtidigt släpps ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare” i en ny reviderad upplaga.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp