Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 03 maj 2016 – Jordbruket ger utöver livsmedel och foder en stor mängd andra fördelar som till exempel öppna landskap, biologisk mångfald, jordmånsbildning och Klimatreglering (t.ex. kolsänkor). Nu har forskare vid JTI, SP och Chalmers har sammanställt aktuell kunskap om jordbrukets ekosystemtjänster i en ny rapport.
  2. 12 april 2016 – Kan rådgivning på gården leda till renare vatten? Ja, enligt brittiska forskare. Men alla rådgivningsorganisationer verkar inte vara lika lämpade för jobbet och erfarenheter från rådgivning bör inkluderas i vattendirektivets åtgärdsplaner per avrinningsområde. Det är två slutsatser i en ny rapport.
  3. 08 april 2016 – Gröngödsling kan ge upphov till stora kväveförluster. I nya försök i Norge visade att det bästa kväveutnyttjandet var när avslagen grönmassa fördes bort, rötades och fördes tillbaka som biogödsel till kommande vårkorn.
  4. 21 mars 2016 – Hur kan norskt lantbruk bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Det är en av frågeställningarna i en färsk utredning på uppdrag av det norska lantbruks- och matdepartementet.
  5. 11 mars 2016 – En sandjord med måttligt innehåll av fosfor i matjorden läckte mycket mer fosfor än en sandjord med högt fosforinnehåll i matjorden. Förklaringen är att alven under matjorden hade egenskaper som reglerade fosforläckaget. Det visar Helena Andersson i en ny doktorsavhandling från SLU.
  6. 16 februari 2016 – I Europa förstörs 24 kvadratmeter åkermark varje sekund. Det är noga räknat på tio olika sätt som marken som föder oss förstörs på. Den bebyggs, försaltas, förorenas, packas eller rinner iväg med vatten eller blåser iväg med vinderosion. Hur det går till och hur markens ekosystemtjänster minskar beskrivs i en ny rapport.
  7. 29 januari 2016 – Lantbrukarorganisationen Farm Carbon Cutting Toolkit i England har tagit fram en verktygslåda för att minska lantbrukets klimatpåverkan.
  8. 22 januari 2016 – Minskad markpackning minskar risken för ytavrinning och jorderosion och bättre jordstruktur kan öka skörden och ger därmed också klimatnytta. I en ny rapport visas att markpackningen vid körning med tunga maskiner med specialdäck som tillåter lågt ringtryck kan bli lika lågt som körning med band.
  9. 15 januari 2016 – Vad är hållbar produktion? I ett danskt projekt har forskare försökt hitta vilka faktorer som gör en mjölkproduktion hållbar. Det har resulterat i utveckling av verktyget, RISE, som är tänkt att kunna användas på den enskilda gården, men även i exportsammanhang då kraven på dokumentation av hållbarhet ständigt stiger.
  10. 01 december 2015 – Hur kan vi öka livsmedelsproduktionen på befintlig jordbruksmark och samtidigt minska belastningen på miljön? Den frågan avhandlades under sammankomsten ”Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen” som hölls på Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm med inriktning på de tre perspektiven mjölkproduktion, grisnäring och växtodling.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp