Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Nyheter

  1. 19 augusti 2016 – Kors individuella skillnader i metanproduktion är större än effekten av foder. Det konstaterar Rebecka Danielsson i sin doktorsavhandling vid SLU. Avhandlingen visar att en ökad andel grovfoder i foderstaten inte ger någon signifikant effekt på metanproduktionen eller på de vommikrober som producerar metan. Grovfodret behöver dock ha en hög kvalitet.
  2. 01 juli 2016 – Klöver-gräsensilage kombinerat med majsensilage gav fastare gödsel med mer osmält fiber jämfört med enbart klövergräs eller klövergräs tillsammans med HP-massa. En större andel grovfoder minskade torrsubstansen i gödseln men gav renare kor, visar en ny rapport.
  3. 21 mars 2016 – Hur kan norskt lantbruk bidra till att minska utsläppen av växthusgaser? Det är en av frågeställningarna i en färsk utredning på uppdrag av det norska lantbruks- och matdepartementet.
  4. 16 mars 2016 – Förekomsten av parasiten stora leverflundran har ökat hos svensk nötboskap med nästan 11 procent mellan år 2005 och 2013. En väl utförd betestrategi är viktig för att undvika smittan. Nu har flera svenska studier gjorts på förekomst av leverflundran bland annat där forskare tittat betande köttbesättningar.
  5. 26 februari 2016 – Ju mer åtgärder och minskade utsläpp som kan åstadkommas på gårdarna desto mindre nödvändigt blir det att dra in konsumenten i diskussionen. Det är ett av budskapen i en ny forskarrapport från Chalmers. För att uppnå det på gårdsnivå krävs långgående åtgärder och stor uppbackning med utveckling och forskning under många år.
  6. 19 februari 2016 – Trots sänkta fosfornormer för mjölkkor ökar fosformängden i foderstaterna. Detta har konstaterats i Danmark, där de anser sig ha bra koll på ingående fodermedel och näringsinnehåll i foderstater till mjölkkor tillsammans med avkastningsuppgifter. Det är framförallt inköpta proteinfodermedel till gården som står för ökningen.
  7. 01 december 2015 – Hur kan vi öka livsmedelsproduktionen på befintlig jordbruksmark och samtidigt minska belastningen på miljön? Den frågan avhandlades under sammankomsten ”Hållbar intensifiering i växt- och djurproduktionen” som hölls på Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm med inriktning på de tre perspektiven mjölkproduktion, grisnäring och växtodling.
  8. 06 november 2015 – Utfodring med fullfoder ger en högre ECM-avkastning än vid utfodring av blandfoder utan att det påverkar vommiljön, visar ett danskt försök. Det visade också att gräs- och majsensilage är bättre än lusernensilage på att fånga upp kraftfoderpartiklarna i vommen när kraftfoder utfodras separat i blandfoderstaten.
  9. 13 oktober 2015 – Värmebehandlad åkerböna hade ingen effekt på torrsubstans-intag, mjölk- eller proteinavkastning jämfört med obehandlad böna, visar ett nytt svenskt försök där olika foderstater har jämförts. Foderstaten med rapsmjöl gav däremot ökad mjölk- och proteinavkastning jämfört med de övriga proteinfoderstaterna och dessutom en tendens till lägre metanproduktion.
  10. 02 oktober 2015 – Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra-Swecia som pågått i åtta år går nu mot sitt slut.  Programmet har haft fokus på forskning om klimatförändringar, klimateffekter och klimatanpassning.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp