Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Betande kor

Foto: Mårten Svensson

Bakgrund

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål. Målen berör alla delar av samhället och näringslivet. Fem av miljömålen berör arbetet inom Greppa Näringen; "Ingen övergödning", "Grundvatten av god kvalitet", "Myllrande våtmarker", "Giftfri miljö" och " Begränsad klimatpåverkan".

På gårdsnivå innebär det att utlakningen av kväve i södra Sverige måste minska med cirka 10 kg N/ha från nuvarande 30-50 kg N/ha.

Totalt är den årliga kväveutlakningen från den svenska åkermarken cirka 56 000 ton. Utlakningen av kväve behöver minska med 10 000 ton till år 2020 jämfört med 1995. Denna minskning benämns som onödig utlakning och beror på att "bästa möjliga teknik" av olika orsaker inte alltid tillämpas.

I övrigt orsakas utlakningen av :

 • "naturlig bakgrundsutlakning" (6 000 ton/år), som är den utlakning som skulle finnas om all åkermark bestod av permanent ogödslad gräsmark
 • "basutlakning" (40 000 ton/år), som är den utlakning som inte går att undvika även med bästa möjliga produktionsteknik med dagens djurproduktion och grödval på åkrarna.

Målet är att utlakningen inte ska vara större än summan av den naturliga bakgrundsutlakningen och basutlakningen.

Enskild rådgivning till lantbrukare

Rådgivningen inom Greppa Näringen syftar till att uppnå attitydförändringar och ändrade handlingsmönster. Vid ett rådgivningsbesök kan rådgivaren tillsammans med lantbrukaren till exempel komma fram till hur överoptimala gödslingsgivor kan undvikas på gården. En sådan anpassning kan vara svår att uppnå genom avgifter och en lagstiftning som är trubbigare och mer generell och kräver omfattande och dyrbar kontrollapparat.

Arbetssättet inom Greppa Näringen är mer systematiskt än tidigare miljörådgivning genom att rådgivaren återkommer till samma gård vid upprepade tillfällen flera år i rad. På så sätt kan de åtgärder som har gjorts, följas upp. En annan nyhet är att rådgivare med olika kompetens samverkar och kompletterar varandra i miljöarbetet.

Klimatfrågan i Greppa Näringen

Sedan 2010 löper klimatfrågorna som en röd tråd genom projektet. En översyn av de råd vi ger pågår, så att vi kan lova att det vi säger aldrig är skadligt för klimatet. Dessutom har vi infört råd om hur man kan bli mer klimatsmart i flertalet av våra rådgivningsbesök. För en djuplodning i klimatfrågan finns rådgivningsbesöket Klimatkollen.

Strategi för Greppa Näringen 2021–2027

Styrgruppen för Greppa Näringen vill med denna strategi visa på den potential som finns i ett fortsatt arbete inom Greppa Näringen under nästa period inom EUs gemensamma jordbrukspolitik.

Strategins innehåll

 • Lantbrukets viktigaste miljö- och klimatarbete
 • Många styrkor med Greppa Näringen
 • Greppa Näringen bidrar till nationella och globala mål
 • Rådgivning genom Greppa Näringen ger resultat
 • Våra målgrupper
 • Viktig samverkan i miljö- och klimatarbetet
 • Projektets organisation
 • Finansiering av rådgivningen

Strategins text om utveckling

 • Hållbarhetsanalys och hållbarhetsmål på gårdsnivå
 • Utveckla analyser om kostnad och lönsamhet för miljöåtgärder
 • Biologisk mångfald i åkerlandskapet
 • Framtid utan glyfosat
 • Miljörådgivning även för hästföretagare
 • Hur vi når lantbrukarna?
  • Utveckla formerna för grupprådgivning
  • Öka tillgängligheten för rådgivning
   • Distansrådgivning
   • Webbinarier
   • Utveckla Mina sidor
 • Kommunicera Greppa Näringens positiva effekter

» Ladda ner Greppa Näringens strategi för 2021–2027PDF

Sidan uppdaterades 2020-04-22 av Alexander Regnér

Projektmål

Greppa Näringens mål är:

 • minskade utsläpp av klimatgaser
 • minskad övergödning
 • säker användning av växtskyddsmedel

Relaterade nyheter

Länkar

Projektsamarbeten

Greppa Näringen samarbetar med flera andra projekt, till exempel Säkert Växtskydd och Baltic Deal Bridge.

Besök sakertvaxtskydd.se

Filmer

Se hur det första rådgivningsbesöket, "Startbesöket", går till.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp