Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

fosforläckage, fosforförluster

Foto: Anuschka Heeb

Greppa Fosforn

Greppa Fosforn är ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster i praktiken.

Att fosfor kan orsaka övergödning i sötvatten är inget nytt men det har på senare tid blivit alltmer uppenbart att även Östersjön påverkas av fosfor med besvärliga algblomningar som följd. Det har varit svårt att hitta effektiva åtgärder för att reducera förlusterna av fosfor från åkermark. Men vi kan inte vänta på mera forskning om orsaker och åtgärder. Åtgärderna behövs nu. Därför startades 2006 pilotprojektet Greppa Fosforn i tre avrinningsområden.

Syfte

Genom Greppa Fosforn vill vi utveckla ett arbetssätt för att minska fosforförlusterna från jordbruket. Vi vill också praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken.

Upplägg

Projektets upplägg är att:

  • inom tre avgränsade avrinningsområden (pilotområden) testa olika metoder för att identifiera de fält eller delar av de fält där risken för fosforförluster är störst 
  • tillsammans med berörda lantbrukare ta fram förslag på åtgärder som skulle kunna sättas in för att minska förlusterna
  • försöka få lantbrukarna att genomföra de åtgärder som är praktiskt möjliga
  • följa upp effekterna av insatta åtgärder genom mätningar i avrinnande vatten.

Våra pilotområden

  • Halland: Pilotområdet i Halland ligger i Laholmsbuktens tillrinningsområde. Jordarterna i området varierar från grovt åsmaterial (sand och mojordar) till mellanlera. Dominerande jordart är mellanlera. Området omfattar totalt 650 hektar där 93 procent är åkermark. Dominerande grödor är spannmål, potatis, raps och vall. I området finns både slaktsvins- och mjölkproduktion och djurtätheten är cirka 0,4 djurenheter per hektar. Medeltransporten av fosfor är 0,59 kilo fosfor per hektar och år.
  • Östergötland: Pilotområdet i Östergötland karakteriseras av ett småbrutet och svagt kuperat jordbrukslandskap. Den dominerande jordarten mellan moränkullarna är styv lera, i flera fall med lerhalter på över 70 procent. Området har en areal på 744 ha där 53 procent är åkermark. Djurhållningen (0,6 djurenheter/ha) är varierande med nötkreatur, får, smågris-, slaktsvins-, och kycklingproduktion. Medeltransport av fosfor är 0,56 kilo per hektar och år.  
  • Västmanland: Pilotområdet i Västmanland ligger strax intill Mälaren. Styv lera är den dominerande jordarten i det mycket flacka området. Området består av 525 hektar där 62 procent är åkermark. Spannmålsproduktion bedrivs på cirka 90 procent av åkerarealen. Gården med störst areal i området producerar ungefär 2 800 slaktsvin per år. Övriga gårdar brukar marken kreaturslöst. Den årliga fosforförlusten uppgår till 0,79 kilo per hektar, vilket är det högsta värdet inom hela miljöövervakningsprogrammet.
     

Mer information:

Projektplaner

Presentationer

Rapporter

Lägesrapporter

Övrigt

Kontakt Greppa Fosforn

Johan Malgeryd, Jordbruksverket, Tfn. 036-15 85 12, 070-201 95 59
  
Anuschka Heeb, Jordbruksverket, Tfn. 036-15 85 20, 070-890 32 25

Anna Aurell Svensson, Växa Halland
Tfn. 0346-484 77, 070-833 00 71

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp