Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Traktor med mineralgödselspridare

Foto: Mårten Svensson

Växthusgaser från marken

I växtodlingen är lustgas den största utsläppsposten av växthusgaser. Lustgas bildas under syrefattiga förhållanden när det finns kväve i marken. Ett sätt för att minska lustgasutsläppen är därför att hushålla med kvävet. Organogena jordar avger också växthusgaser i form av koldioxid och lustgas.

I Sverige svarar lustgasutsläppen för nära hälften av jordbrukets totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen sker både direkt och indirekt. De direkta utsläppen kommer från tillförsel av kväve till marken genom spridning av växtnäring och från odling av kvävefixerande grödor. Mycket av det kväve som binds in i marken och sedan mineraliseras utnyttjas ofta inte fullt ut av växterna. Kväveöverskott ökar risken för lustgasavgång, särskilt om hösten.

De indirekta utsläppen sker vid produktionen av mineralgödsel. För att minska den påverkan kan du välja klimatcertifierad gödsel.

Mulljordar

Organogena jordar eller mulljordar från gamla utdikade kärr och sjöbottnar avger också växthusgaser i form av koldioxid och lustgas. Utsläppen från dessa jordar står för cirka 25 procent av det svenska jordbrukets totala utsläpp av växthusgaser.

I Sverige odlas cirka 230 000 hektar organogena jordar. Bördigeten hos dessa jordar variera stort, från närmast sterila till högproduktiva marker. De flesta organogena jordar odlas extensivt med mycket vall, men på cirka två procent av jordarna odlas högavkastande radgrödor.


Sidan uppdaterades 2015-04-15 av Alexander Gustafsson

Växthusgaser

När växthusgaser nämns är det främst tre stycken som det handlar om – koldioxid, metan och lustgas.

Dessa tre har olika stor påverkan på klimatet, till exempel är lustgas och metan kraftigare växthusgaser än koldioxid.

Därför räknas utsläpp av växthusgaser om till kilo
koldioxidekvivalenter (kg CO2e) för att det ska gå att summera dem till
total potentiell klimatpåverkan.

Utsläpp av:

1 kg koldioxid (CO2) = 1 kg CO2e

1 kg metan (CH4) = 25 kg CO2e

1 kg lustgas (N2O) = 298 kg CO2e

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp