Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Fosforkampanj

Rätt åtgärd på rätt plats kan minska läckaget av fosfor till omkringliggande vattendrag och förhindra övergödning. Foto: Mårten Svensson

Fosforkampanj ska minska förlusterna från lantbruket

Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund och länsstyrelserna satsar under 2016 och 2017 extra resurser på att minska fosforförlusterna från lantbruket ännu mer.

Antalet gårdsbesök med rådgivning om åtgärder som kan minska fosforförlusterna ska öka och förhoppningsvis leda till att fler genomför åtgärder ute på gårdarna. Lantbrukaren vet ofta bäst själv var på gården åtgärder kan ge resultat och det utnyttjar rådgivaren. Det gäller att se till att rätt åtgärd görs på rätt plats. En åtgärd som fungerar bra på en plats kan vara verkningslös någon annanstans.

Exempel på effektiva åtgärder:

 1. strukturkalkning
 2. kalkfilterdikning
 3. bra dränering
 4. våtmarker
 5. fosfordammar
 6. anpassade skyddszoner
 7. anpassad fosforgödsling
 8. anpassad utfodring

Greppa Näringens fosforkampanjpågår under 2016 och 2017. Många olika aktiviteter, förutom rådgivning, genomförs löpande för att öka kunskapen om fosfor och stimulera till åtgärder.

Goda exempel ska spridas genom att:

 1. demonstrera åtgärder på gårdar i hela landet
 2. visa på praktiska tips och ekonomiska kalkyler om åtgärder mot fosforförluster
 3. möta lantbrukare på lantbruksmässor
 4. erbjuda kurser för både lantbrukare och rådgivare

Greppa Näringen storsatsar på fosforfrågan med anledning åtgärdsprogrammet som Vattenmyndigheterna tagit fram för att nå de mål som finns för Sverige i EU:s vattendirektiv. Ökad rådgivning och frivilliga åtgärder ska, i kombination med andra styrmedel, minska fosforförlusterna till vattendragen.

 1. Läs mer om hur fosfor orsakar övergödning av sjöar och vattendrag.  

Vad gör vi?

 • Inom ramen för fosforkampanjen har vi tagit fram nytt informationsmaterial om åtgärder för att minska fosforförlusterna. Vårt Praktiska råd Fånga fosfornPDF skickades ut till Land Lantbruks över 100 000 prenumeranter i november.

 • Länen prioriterar åtgärder mot fosforförluster i enskild rådgivning och gruppaktiviteter. Västra Götalands län satsade allra mest under 2016 och har därför utsetts till ”Årets fosforlän”.

 • Vi har hållit rådgivarkurser och tagit fram nytt material till rådgivarna som de kan använda i sitt arbete. Greppa Näringens nyhetsbrev har ett tydligt fokus på fosforfrågor.

 • Vi deltog på en internationell fosforkonferens i Rostock hösten 2016.

 • I maj finns vi med på Havs- och Vattenforum i Göteborg och träffar myndigheter och olika intresseorganisationer.

För mer information kontakta:

Johan Malgeryd, kampanjledare för fosforkampanjen, 036-15 85 12, 070-201 95 59, johan.malgeryd@jordbruksverket.se

Resultat

Sammanställningar av resultaten från rådgivningen visar att regelbunden rådgivning kan halvera överskottet av fosfor.

 1. Beräkningar av fosforöverskott har gjorts på 89 mjölkgårdar över i genomsnitt 8,5 år.
 2. På de mjölkgårdar som har varit med länge i Greppa Näringen och där vi har gjort upprepade rådgivningsbesök kan vi se att fosforöverskotten har halverats.
 3. Läs rapportenPDF
 4. Se filmenlänk till annan webbplats
 5. Årets fosforlän 2016 - Västra GötalandPDF

Filmer

Se filmerna om hur du kan minska utlakningen av fosfor till vattendrag.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp