Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Fånggröda Foto: Janne Andersson

Ny omfattande dansk kväveåtgärdskatalog

09 oktober 2020

Inför den tredje cykeln i EUs vattendirektiv har danska forskare publicerat en 450 sidor tjock rapport där miljöeffekter, kostnader och nyttor för olika miljömål beskrivs för 32 kväveåtgärder i lantbruket.

Bildbeskrivning

Våtmark foto: Alex Regnér

Miljö- och Jordbruksdepartementet har gett Århus universitet i uppdrag att uppdatera den danska sammanställningen från 2014 över kväveåtgärder. Resultatet har blivit en omfattande rapport på över 450 sidor. Syftet är att den ska komma till användning inför åtgärderna i vattendirektivets tredje cykel.

32 åtgärder noga genomlysta

20 av de 32 åtgärderna är i själv växtodlingen och resterande 12 är åtgärder utanför odlingen som våtmarker och skyddszoner av olika slag. Metodiken i rapporten är att åtgärdens effekt på minskade kväveförluster är beskriven i kg kväve per hektar eller i ett annat mått. Därefter är två olika typer av kostnader beskrivna. Till sist är även effekter på klimat, biologisk mångfald, fosforförluster och användning av växtskyddsmedel beskrivna. I rapporten finns många för Sverige kända åtgärder som fånggrödor, vårbearbetning och våtmarker beskrivna men även ovanliga som tillsats av nitrifikationshämmare till flytgödsel och att elda gödsel.

Precisionsgödsling minskar utlakningen med 1 kg kväve per hektar

Flera aspekter på precisionsgödsling beskrivs som att placera kvävet i marken nära kärnan och att använda kantspridningsutrustning. Men även metoden att variera kvävegivan inom fältet beskrivs. Den metoden används på cirka 20 procent av den danska åkerarealen idag så potentialen att öka beskrivs som stor. Den bedöms minska utlakningen med i medeltal 1 kg per hektar. Eftersom metoden går att använda på stor arealen kan det ändå summerat bli många ton minskad utlakning.

Elda gödsel minskar kväveutlakningen

På flera ställen i rapporten konstaterar forskarna att det långsiktigt utlakas mer kväve från organiskt bundet kväve än från mineralgödselkväve. Därför ser de en poäng i att göra sig av med det organiska kvävet. En av åtgärderna är därför ett förbränna fast gödsel och fiberdelen av rötad gödsel. Minskningen av kväveutlakningen beräknas till mellan 3 och 11 procent av innehållet av totalkväve i obehandlad gödsel från grisar, kor och fjäderfä sett över en treårsperiod.

Tillsatser till flytgödsel minskar kväveutlakningen

På grund av de många grisarna i Danmark finns stor mängd flytgödsel så det är naturligt att fundera över hur det kan utnyttjas bättre. Det finns några olika produkter på marknaden som ska minska omvandling av ammonium till nitrat i marken och därmed minska kväveutlakningen. I Danmark har användningen av så kallade nitrifikationshämmare inte fått genomslag på grund av svårigheter att visa ökad skörd som motsvarar kostnaden. I denna rapport menar forskarna att om en sådan produkt tillförs till flytgödsel kan det minska kväveutlakningen från sandjord där flytgödseln tillförs till majs.


Text: Markus Hoffman


Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp