Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Arbetet fortsätter för att minska halter av ogräsmedel

Foto: Janne Andersson

Arbetet fortsätter för att minska halter av ogräsmedel i vattendrag

20 mars 2020

Ännu har målen inte nåtts för att minska halterna av ogräsmedlet diflufenikan i de mest utsatta områdena i södra Sverige. Det framgår av nya resultat från Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB), uppger Växtskyddscentralen och Säkert Växtskydd.

Diflufenikan är ett ogräsmedel som är särskilt viktig i höstsäd. Medlet är också en del i strategin för att minska risken för att ogräs blir resistenta mot bekämpningsmedel. I för höga halter riskerar medlet dock att påverka vattenlevande organismer.

Sedan år 2018 har det därför pågått en kampanj genom Säkert Växtskydd för att minska halterna av diflufenikan i vattendrag, så att medlet fortsatt ska kunna användas. Kampanjen syftar till att bidra till en hållbar användning av diflufenikan genom dialog, ökad medvetenhet och ansvarstagande.

”Med tanke på substansens särställning i resistensstrategier är det i samtliga berördas intresse att användningen sker på ett sätt som inte leder till oacceptabelt höga halter i ytvatten”, skriver Säkert Växtskydd på sin hemsida.

Viktigt med fortsatta åtgärder

I den nationella miljöövervakningen analyseras förekomsten av bekämpningsmedel i fyra mindre vattendrag i jordbruksområden. Resultaten har ett års eftersläpning och är nu klara för år 2018, men har ännu inte publicerats.

Enligt Växtskyddscentralen visar resultaten att halterna av ogräsmedlet diflufenikan överskrider riktvärdena i området i södra Skåne. Detta trots att den faktiska användningen minskat sedan 2016. Det är därför viktigt att arbetet fortsätter med åtgärder för att minska halterna av medlet i vattendragen, skriver Växtskyddscentralen.

I de andra områdena i Halland, Östergötland, Västra Götaland och nordvästra Skåne ser situationen hittills bättre ut.

Stora skillnader i årsmån

Varför halterna, trots minskad användning, ändå överskrider riktvärdet är osäkert och det kan finnas flera förklaringar. Stora skillnader i årsmån mellan 2017 och 2018 har gjort att användningen av diflufenikan i det studerade området i Skåne varierat en del mellan åren.

År 2017 behandlades en låg andel av den höstbehandlade arealen med diflufenikan, medan en högre andel behandlades hösten 2018. Extremt låga vattenflöden under 2018 kan också ha bidragit till att högre koncentrationer av ämnet nådde vattendragen i området.

Behöver minska doserna

Nu behöver användningen därför minskas ytterligare i de känsligaste områdena i södra Sverige, enligt både Växtskyddscentralen och Säkert Växtskydd. Detta genom att fortsätta att minska doserna, men också genom att låta bli att använda diflufenikan på delar av den höstsådda arealen i de områden där användningen är som störst. Det gäller främst fält som sås sent eller på fält med lågt ogrästryck.

Analyser av ytvattenprover från 2019 kommer att bli klara hösten 2020 och först då kommer det stå klart om halterna minskat år 2019. Från Säkert Växtskydd kan man ändå se positiva resultat av kampanjen:

”Även om resultaten från miljöövervakningen inte tydligt pekar på en nedåtgående trend i halter, så finns starka signaler om att medvetenheten och engagemanget kring att minska ytvattenhalter av diflufenikan är stort och att det finns en potential till förändring.”

Kampanjen för att minska halterna av diflufenikan i grundvatten går nu in på sitt sista år och först när analyserna för år 2020 kommer under hösten 2021 går det att se om insatserna fungerat. Parallellt med kampanjen pågår även andra processer och diflufenikan är för närvarande under omprövning i EU.

Möjliga åtgärder för att minska halterna

  • Håll skyddsavstånden till dräneringsbrunnar och vattendrag
  • Minska avdriften så mycket det går
  • Minska dosen
  • Jordartsanpassa dosen och sänk dosen på fält med höga lerhalter
  • Flytta en del höstanvändning av difufenikan till våren då läckagerisken kan vara mindre
  • Minska användningsintensiteten över större arealer
  • Anlägg skyddszoner i områden med erosion
    Källa: Diflufenikan – luring i vattenmiljönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Säkert Växtskydd.

Mer information:

Fortsatt fokus på DFF i vattendragen!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ogräsbrev från växtskyddscentralen, nr 1, publicerad den 6 mars, 2020.

Fortsatt fokus på diflufenikanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Säkert växtskydd, 10 mars 2020.

Se en video om kampanjen om diflufenikan: Diflufenikan – tillbakablick till kampanjens startlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRF Sverige, publicerad den 6 mars, 2020.

Sidan uppdaterades 2020-03-20 av Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp