Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så kan jordbruket motverka hot mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Foto: Alex Regnér

Så kan hot mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster motverkas

28 maj 2019

Att minska föroreningar till vatten, att främja goda jordbruksmetoder och tillämpa multifunktionell landskapsplanering. Det är några åtgärder som rör hur jordbruket kan arbeta för att vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster och som pekas ut i en rapport från IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services).

Enligt rapporten hotas 1 miljon arter av utrotning. Men det går fortfarande att vända trenden, enligt IPBES, som dock menar att det kommer krävas genomgripande samhällsförändringar för att lyckas.

Några åtgärder som föreslås är att främja goda jordbruks- och agroekologiska metoder, multifunktionell landskapsplanering (som samtidigt kan bidra till både matsäkerhet, försörjningsmöjligheter och att bevara arter och ekologiska funktioner) samt sektorsövergripande integrerad förvaltning.

Rapporten pekar också på vikten av engagemang från alla aktörer i livsmedelskedjan, från producenter till konsumenter, mer integrerad förvaltning av landskap och avrinningsområden, bevarande av en mångfald av gener, sorter och arter, olika marknadsåtgärder samt minskat matsvinn.

Minska föroreningar via avrinning

När det gäller havsekosystemen behöver föroreningar via avrinning minska och det krävs ett arbete tillsammans med producenter och konsumenter, enligt rapporten. När det gäller sötvatten lyfts behovet att främja metoder för att minska jorderosion och föroreningar via avrinning, öka vattenlagring och stödja investeringar i vattenprojekt med tydliga hållbarhetskriterier.

IPBES liknas ofta vid FN:s klimatpanel IPCC, men med fokus på biologisk mångfald istället för klimatförändringar. IPBES är ett oberoende mellanstatligt organ som bildades 2012 och som ska ge beslutsfattare objektiva vetenskapliga utvärderingar om biologisk mångfald och ekosystemtjänster på global nivå.

Svensk konsumtion ger miljöeffekter

Rapporten har sammanställts av 145 expertförfattare från 50 länder med bidrag från ytterligare 310 författare och baseras på en genomgång av 15000 olika källor. IPBES har tidigare publicerat en utvärdering om pollinatörer länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(2016) och en om markförstörelse och -restaureringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (2017).

Torbjörn Ebenhard vid Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som varit med i den svenska delegationen i förhandlingarna, skriver i ett inlägg på SLU:s webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteratt det även finns hot mot den biologiska mångfalden i Sverige, men att det framförallt är vår konsumtion som ger miljöeffekter i andra länder.

I höst arrangerar Naturvårdsverket och CBM en konferens om rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (den 17 oktober 2019) där en översättning till svenska förhållanden av IPBES-rapporten om markförstörelse kommer att presenteras.

IPBES-rapporten i siffror

Ett urval av fakta ur rapporten Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services av IPBES.

  • >85% av våtmarkerna som fanns år 1700 fanns inte längre kvar år 2000.
  • 400 döda zoner (syrebrist) i kustekosystem till följd av gödselmedel vilket påverkar >245000 kvadratkilometer.
  • >75% av grödorna för livsmedel som används globalt är beroende av pollinatörer
  • 235-577 miljarder US-dollar: det årliga värdet av den skörd som riskerar att gå förlorad globalt till följd av förlust av pollinatörer.
  • 5,6 gigaton: de årliga koldioxidutsläpp som tas upp av havs- och landekosystem – vilket motsvarar 60 procent av de globala utsläppen från fossila bränslen.

Läs mer:

Läs mer på IPBES webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterHela rapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services publiceras senare i år och förväntas omfatta mer än 1500 sidor.

Sidan uppdaterades 2019-05-28 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp