Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Tillstånd för växtskyddsmedel vid kommunala dricksvattentäkter

Foto: Janne Andersson

Hög skyddsnivå även med slopad tillståndsprövning för växtskyddsmedel

26 april 2019

En hög skyddsnivå mot föroreningar av växtskyddsmedel bör kunna bibehållas även om tillståndsprövningen tas bort. Det gäller grundvattentäkter där andelen åkermark i vattenskyddsområdet är mindre än 15 procent. Det framkommer i en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Efter att den generella tillståndsplikten för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden (VSO) tagits bort för VSO som inrättas efter 1 januari 2018 behöver användningen av växtskyddsmedel utredas individuellt för varje vattenskyddsområde.

Det är viktigt att skyddet av vattnet blir tillräckligt, men inte heller längre gående än nödvändigt, då det medför kostnader för både kommuner och lantbrukare med administration och odlingsrestriktioner.

Därför gav Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) ett uppdrag till Centrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) vid SLU att undersöka om det finns en tröskel där man med god säkerhetsmarginal kan säga att risken är låg för att råvattnet ska påverkas av växtskyddsmedel.

Bentazon som modellämne

Den enda godkända substans som hittas frekvent i grundvattnet, det vill säga i fler än en procent av proverna är bentazon. Bentazon används mot ogräs i ärter, åkerböna och vårsäd med insådd av vall.

Forskarna skriver att eftersom bentazon är den enda substans som hittas i fler än en procent av proverna ska det tolkas som att den svenska godkännandeprocessen för växtskyddsmedel fungerar bra vad avser skydd av grundvatten. Och att bentazon då kan användas som en ”värsta-fall-substans” för att värdera risker.

Lägre halter i områden med liten andel åkermark

I SLU:s stora miljöövervakningsdatabas över fynd av bentazon i grundvatten för dricksvattenproduktion påträffades ämnet i 293 av 7 749 prover (cirka 4 procent). Efter att råvattenprov till vattenverk uteslutits, steg andelen privata brunnar i provunderlaget och då steg också fyndfrekvensen av bentazon till cirka 7 procent. Privata brunnar kan vara grunda, dåligt konstruerade och vara anlagda nära åkermark.

I nästa steg har fynden av bentazon relaterats till andelen åkermark i kommunerna. Det visar att halten bentazon är klart lägre i kommuner där mindre än 15 procent av marken är åkermark. Cirka 60 procent av landets kommuner har detta förhållande.

Det visar att halten bentazon är klart lägre i kommuner där mindre än 15 procent av marken är åkermark. Cirka 60 procent av landets kommuner har detta förhållande.

Antyder att tillståndsprövning kan tas bort

Sammanfattningsvis skriver SLU att:
Om man utgår från att den faktiska skyddsnivån i godkännandeprocessen förblir oförändrad (eller högre) än idag antyder vår analys att en skyddsnivå på över 99 % gentemot dricksvattengränsvärdet 0,1 mikrogram/L bör kunna bibehållas även om behovet av tillståndsprövning skulle tas bort för grundvattentäkter där andelen åkermark i vattenskyddsområdet är mindre än 15 %.

När det gäller ytvatten går det inte resonera exakt lika, då det inte handlar om dricksvatten utan om risker för organismer i vattnet. Men hittills har inte godkännandeprocessen lett till halter i råvattnet som överskriver gränsvärdet för dricksvatten. Det är få fynd och låga halter vilket kan förklaras med att det ofta är frågan om stora avrinningsområden med sjöar och långa uppehållstider.

Källa: Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Nicholas Jarvis, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:14, CKB rapport 2018:1.

Sidan uppdaterades 2019-04-26 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp