Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Stina Olofsson

Täckdikning – för bättre skörd och miljö

22 januari 2019

En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön. Grödorna får ett större och mer utvecklat rotsystem och kan ta upp mer växtnäring. Risken för kväve- och fosforförluster minskar, och möjligheten att klara en torrperiod ökar då rötterna når längre ner.

framsida broschyr om täckdikning

Broschyren kan du ladda ner från Jordbruksverkets webbplats.

Tillsammans med täckdikningsprojektörer har Jordbruksverket tagit fram en broschyr för att öka kunskapen och ge rekommendationer utifrån svenska förhållanden för dränering i allmänhet, och täckdikning i synnerhet. Broschyren ska kunna användas i det dagliga arbetet av projektörer och entreprenörer. Den ska även vara ett stöd till lantbrukare och rådgivare i samband med översyn av täckdikning. Ibland behövs ett underhåll, ibland kompletterande ledningar och ibland en helt ny systemtäckdikning.

Det finns behov av en bra dränering

All mark som du vill odla på behöver vara dränerad. Vissa jordar är självdränerande, men ofta behöver du förbättra med hjälp av dräneringsledningar.

Växtrötterna utvecklas i utrymmet mellan grundvattenytan och markytan. För att rötterna inte ska skadas av syrebrist är det viktigt att vattnet från den översta halvmetern kan rinna av inom 1-3 dygn efter ett häftigt regn, så att porerna åter fylls med luft. Vattnet behöver inte bara rinna undan från ytan och det översta jordlagret. En för hög vattennivå under markytan är även skadligt för växtrötternas utveckling. Det är därför viktigt att få ett tillräckligt djupt dräneringsdjup under vegetationsperioden så att växterna kan utveckla ett bra rotsystem.

En fungerande dränering har flera fördelar för växtodlingen: Marken torkar upp snabbare och jämnare på våren och efter regn. Vårbruket kan börja tidigare och det kan innebära en tidigare och högre skörd. Torrare jord får en stabilare struktur med bättre förmåga att bära tunga maskiner utan att riskera markpackningsskador.

Bilden visar rotsystemets utveckling vid olika jordar

I en väldränerad jord kan växterna utveckla ett djupt rotsystem.

En bra dränering gynnar miljön

Täckdikning är en bra åtgärd för att minska risken för fosforförluster från fältet. Genom bättre infiltration och markstruktur minskas risken för stående vatten, ytavrinning och erosion. En jämn infiltration i marken gör också att vattnet passerar en större volym jord. Genom att öka kontakten mellan jord och vatten kan löst fosfor bindas till markpartiklarna och förlusterna minska.

Om grödans tillväxt gynnas kan den dessutom lättare konkurrera med ogräs, och får bättre förutsättningar för att klara sig från insektsangrepp och svampsjukdomar.

Vilka åtgärder kan du göra?

Det är viktigt att regelbundet se över och kontrollera att den befintliga dräneringen fungerar. I första hand ska du underhålla det system som finns och i andra hand komplettera genom att lägga dräneringsledningarna just där det finns behov, där det lokalt är blött på fältet. Om det inte räcker behövs ny systemtäckdikning av hela eller delar av fältet, det vill säga att dika systematiskt med nya ledningar på jämna avstånd.

Du kan även förbättra markens struktur och genomsläpplighet så att vattnet lättare kan infiltrera.

Glöm inte att bort att underhålla huvudavvattningen, det vill säga nedströms liggande stamledningar och öppna diken. De behöver ha tillräcklig kapacitet för att undvika uppdämning i täckdikningen.

Är det lönsamt att täckdika?

Den stora intäktskällan vid täckdikning är tidigare sådd, mindre näringsförluster och att skörden ökar. Eftersom markpackningen minskar ger det också ett tillskott till den ökade skörden.

Du kan beställa eller ladda ner broschyren via Jordbruksverkets webbutiklänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp