Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

vid havskanten i Blekinge

Foto: Mats Pettersson

Lokalt engagemang för bättre vatten

09 november 2018

Rent vatten i friska ekosystem och lokalt engagemang för bättre vatten. Det är målsättningen med det internationella interregprojektet Water Co-Governance (WaterCoG) som nu pågår i Nordsjöregionen.

I projektet deltar nio organisationer från fem länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Holland. Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt är de svenska organisationer som deltar.

Fyra pilotprojekt i Sverige

I Sverige arbetar man i fyra pilotprojekt kring vattendrag som mynnar i Västerhavet: 1) Himleåns avrinningsområde genom Himleåns vattenråd, 2) Mölndalsåns avrinningsområde genom Mölndalsåns vattenråd samt 3) Högvadsåns avrinningsområde och 4) Ätran vid Vartofta, de båda senare genom Ätrans vattenråd. I vattenråden samlas myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänhet i avrinningsområdet.

I projektet testas nya deltagardrivna arbetssätt för bättre vatten och för att öka såväl det lokala deltagandet i vattenråden som takten för att genomföra åtgärder och utbyte av kunskap mellan de deltagande länderna.

Vattenprover och föreläsningar

Vid Himleån i Halland har markägare tagit vattenprover för att kartlägga näringsförluster till ån. Provresultaten används sedan som underlag för diskussioner och som en utgångspunkt för fortsatt arbete kring åtgärder för att minska näringsförluster och övergödning. Rådet har också arrangerat föreläsningar kring åtgärder i jordbruket som strukturkalkning, skyddszoner och våtmarker för att minska näringsförluster och erosion.

Informerar politiker och tjänstemän

Mölndalsåns vattenråd har tagit fram ett informationsmaterial för att utbilda politiker och tjänstemän kring vattenfrågor för att kunna bidra till hållbara kommunala planer. Vid Ätran i Vartofta har lantbrukare i området sammanställt förslag på åtgärder, som våtmarker och fosfordammar, för att minska näringsförluster.

I Vartofta (Ätrans avrinningsområde) har ekosystemtjänsterna i området kartlagts. Ekosystemtjänster är de tjänster i naturen som gynnar oss människor, till exempel renar vatten, bekämpar skadegörare eller minskar utsläpp av växthusgaser.

Ekonomiskt värde av åtgärder

Ekosystemtjänsterna värderas även ekonomiskt för att kunna mäta nyttan av olika åtgärder i en rapport skriven av Julia Vahtra, agronomstudent vid SLU. De åtgärder som studeras i rapporten är anläggning av en våtmark och en utökning av kantzoner med fokus på ekosystemtjänsterna ”retention av näringsämnen” och ”reglering av övergödning”.

Enligt rapporten beräknas värdet av våtmarkens näringsretention till mellan 6 200 och 18 000 kronor för kväve och mellan 3 350 och 5 115 kronor för fosfor per år beräknat på 1 hektar våtmark. Värdet av kantzonernas förmåga att reglera övergödning beräknades vara värd från 331 till 505 kronor per år räknat på en kantzon som är 24 670 meter lång och 2 meter bred. I rapporten påpekas också att åtgärderna ger positiva effekter på fler ekosystemtjänster än de som utvärderats.

Projektet Water Co-Governance pågår mellan 2016 och 2019 och finansieras av Interreg North Sea Region. Nyligen publicerades även ett nyhetsbrev på svenska om arbetet i projektet.länk till annan webbplats

 

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp