Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

dräneringsmaskin som lägger ner dräneringsslang i jorden

Foto: Stina Olofsson

Täckdikning minskar och ökar näringsläckaget

06 november 2018

Täckdikning ökar i medeltal kväveutlakningen men minskar fosforförlusterna från åkermark. Förenklat beskrivet är det sammanfattningen av en ny vetenskaplig uppsats där många täckdikningsförsök sammanställs.

En grupp forskare har publicerat en sammanställning över effekten av täckdikning på vattenflöden och näringsförluster. Sådana sammanställningar gjorts tidigare uppdelat för torvjordar och mineraljordar. De flesta studier är gjorda för enskilda fält eller små avrinningsområden och är gjorda i USA och Europa. Denna gång ingick 195 vetenskapliga uppsatser i sammanställningen.

Större kväveutlakning

Forskarna radar upp många studier som visar att kväveutlakningen ökar med täckdikning. I Sverige sägs ofta att det som är bra för grödan minskar kväveförlusterna. Så är det förstås, om täckdikning gör att markprofilen får en bättre sammansättning av syre och vatten gör det att grödans rötter utvecklas bättre och grödan kan utnyttja markens kväve mer och det blir mindre restkväve vid skörd. En frodig gröda kan innebära hög kolinlagring, alltså vara bra för klimatet och en frodig gröda kan dessutom konkurrera bättre med ogräs och minska behovet av kemiska växtskyddsmedel.

Å andra sidan gör täckdikning också att marken blir mera syrerik även efter skörden under höst och vinter då det inte finns någon gröda som tar upp den extramineralisering av kväve som täckdikning kan ge upphov till. Nettoeffekten av täckdikning handlar alltså om båda dessa faktorer som drar åt olika håll. En annan förklaring till ökad kväveutlakning, utöver den ökade kvävemineralisering som täckdikning verkar ge upphov till, är att gasförluster av kväve blir lägre i en täckdikad jord. I en torrare markprofil blir det mer kväve som kan rinna neråt istället för att pysa uppåt på grund av syrebrist.

Minskad erosion och lägre fosforläckage

Det finns en konsensus i litteraturen att installation av täckdikning minskar jorderosionen. Det beror dock i hög grad på topografin på platsen. Lutar det inte alls så är förstås risken för erosion mindre än om det lutar. I uppsatsen nämns att om det lutar mer än 2 procent så kommer täckdikning att minska jorderosionen.

Eftersom jorderosionen minskar bedöms även de totala fosforförlusterna minska. Fosfor är inte lika lättrörligt som kväve och därför rinner vanligtvis inte mycket fosfor ut genom dräneringsrören. Det finns få försök gjorda på ett och samma ställe och med samma gröda som jämför fosforläckage på dränerade och odränerade fält. Men i försök i USA och i England har i båda fall uppmätts cirka 30 procent lägre totalt fosforläckage med täckdikning. På torvjordar däremot anser sig forskarna inte lika säkra på effekten av täckdikning.

Platsen avgör alltid

Forskarna har strösslat hela uppsatsen med påminnelser om att i det enskilda fallet är det förhållandena på platsen som avgör om jord,- fosfor,- eller kväveförluster till vatten eller i gasform ska öka eller minska på grund av täckdikning. Hur det är i medeltal gäller inte alltid på det enskilda fältet. Det handlar om vilken jord det är på platsen, och den största skillnaden verkar vara mellan organogena och mineraljordar. Topografin, klimatet och grödan är exempel på andra faktorer som styr på plats.

Relaterade nyheter

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp