Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Kantdiket – det första steget mot en bättre dränering

I dag blir det allt vanligare att använda profilskopa som har ett v-format utseende då detta är en enklare och billigare teknik för att anlägga och underhålla ett kantdike. Foto: Martin Eriksson, Hudiksvall

Kantdiket – det första steget mot en bättre dränering

29 maj 2018

Det är lätt att glömma bort att ta hand om sina kantdiken. Med tiden kan de bli otydliga genom att de växer igen, blir nedtrampade av djur eller bortplöjda. Kantdiken är en viktig förutsättning för att hålla odlingsmarken i god kondition och fri från försumpning. Vid nederbörd fångar de effektivt upp ytvatten från omkringliggande områden så att det inte svämmar ut över åkermarken. En översvämmad mark kan i värsta fall leda till ytavrinning med stora fosforförluster som följd.

Kantdiket – det första steget mot en bättre dränering

Profilskopa med v-format utseende. Foto: Martin Eriksson, Hudiksvall.

I fältkanter mot skog, betesmarker, bebyggelse eller vägar är det vanligt med kantdiken. På vissa håll i landet kallas dessa diken även för backdiken, laggdiken eller gränsdiken. Deras funktion är att hålla odlingsmarken fri från översvämning och försumpning. De fångar upp och leder bort ytvatten från omkringliggande mark. På samma sätt kan de också skära av grundvatten som kommer från omkringliggande höjder.

Med hjälp av kantdiken leds ytvattnet ner via intagsbrunn eller stensil till täckdikningsledningarna eller också leds det helt och hållet bort till huvudavvattningen.

Kantdiken minskar risken för markpackning och näringsförluster

Det kan uppstå skador på markstrukturen och grödorna om inte överskottsvatten leds bort på ett sätt som fungerar. En översvämmad mark leder till ytavrinning med fosforförluster som följd då fosfor binds till jordpartiklar som följer med ytvattnet ut i vattendraget.

Blöta marker leder också till dåligt utnyttjande av växtnäring då växterna utvecklas sämre. Det kan även göra att lustgas bildas. Vintertid kan det bli problem med uppfrysning eller isbränna av grödorna om det står vatten på ytan.

Kontrollera att dikena är i god kondition

Att återställa och underhålla kantdiken är det första steget när man vill förbättra dräneringen på sin åkermark. Diken kan med tiden bli otydliga av bland annat ansamling av förna, igenväxning och djurtramp. Det är heller inte ovanligt att de råkar naggas i samband med plöjning eller harvning vilket resulterar i att de till slut försvinner.

Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att kantdikena är tydliga och i god funktion. I dikena kan det också finnas intagsbrunnar och stensilar. Se till att dessa är fria från jord, löv och sly så att vattnet kan ta sig ned obehindrat till dräneringen. Töm slamfickan i brunnen för att undvika att täckdikesledningarna täpper till.

Med en betesputs kan du regelbundet gå över dikena för att hålla efter sly. Får slyet växa obehindrat så kan rötterna letar sig in i dräneringsledningar och till slut täppa till och skada täckdikessystemet. För att få bort vegetation och samtidigt få en stabil slänt så är profilskopa ett bra alternativ.

Fångar höga flöden i ett föränderligt klimat

Kantdikenas funktion spelar en viktig roll i ett föränderligt klimat med höga flöden då de snabbt kan ta hand om stora vattenmängder. En del kantdiken rörlades på 60-70-talet för att minska skötselbehovet. Problemet med dessa är att de gärna får problem med rotinväxt och att de heller inte kan ta emot stora flöden lika snabbt som de öppna dikena.

6 steg för att bibehålla kantdikets funktion

  • 1. Kontrollera dikets djup och tydighet. I normalfallet är ett kantdike cirka 40 centimeter djupt, bottenbredden cirka 30 centimeter och har en släntluntning på 1:1,5. Börjar dikets kapacitet försämras av till exempel förnaansamling, igenväxning eller nedtrampade kanter?
  • 2. Lokalisera eventuella kantbrunnar och stensilar och undersök skicket på dessa.
  • 3. Bedöm underhållsmetod för att förbättra dikets kapacitet samt vilka förebyggande åtgärder som behövs för igenväxning av sly.
  • 4. Underhåll diket efter vald metod.
  • 5. Rensa kantbrunnar och stensilar fria från slam, löv och jord.
  • 6. Fundera över om det finns kompletterande metoder att bibehålla ett gott skick på diket. Det skulle exempelvis kunna vara att stängsla av sträckor längs diket för att förhindra djurtramp av betesdjur.

Det kan förstås finnas många orsaker till att dräneringen av överskottsvattnet inte fungerar på din jordbruksmark. Det kan till exempel handla om att vattnet har en begränsad framkomlighet i sitt huvudavlopp nedströms av olika anledningar såsom igenväxning, nedfallna träd eller underdimensionerade trummor. Även stopp i dräneringsledningar eller markpackningsskador är faktorer som påverkar dräneringen.

Text: Jenny Johansson

Källa: Du kan läsa mer om diken i Jordbruksverkets broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp