Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Så tillämpas nya forskningsresultat om integrerat växtskydd i praktiken

Foto: Janne Andersson

Så tillämpas nya forskningsresultat om integrerat växtskydd i praktiken

08 maj 2018

Mellan 2009 och 2014 satsades ungefär 100 miljoner kronor i 110 forskningsprojekt inom integrerat växtskydd finansierade av Stiftelsen lantbruksforskning och Jordbruksverket. I höstas kom en syntesrapport som utvärderar vilka praktiska tillämpningar som forskningen lett fram till. Nu finns även filmer och intervjuer från ett seminarium där rapporten presenterades.

Eve Roubinet, forskningssekreterare vid Stiftelsen Lantbruksforskning, har sammanställt rapporten. Hon menar att det behövs mer forskning och mer samarbete mellan forskare och rådgivningsorganisationer.

Några forskningsprojekt tog upp generella aspekter kring IPM. Slutsatser från dessa är bland annat att det finns ett behov av att öka tillgängligheten, råden och informationen om IPM till lantbrukare, att utöka aktiviteter kring prognos- och varningssystem och förbättra incitamenten för lantbrukare och rådgivare att använda dessa.

I rapporten finns en genomgång av forskningsläget för fyra ekonomiskt viktiga skadegörare och odlingssystem: Fusarium i spannmål, potatisbladmögel (Phytophthora infestans) i potatis, betcystnematod (Heterodera schachtii) i sockerbetor och ogräs i jordbruksgrödor. En stor del av forskningsbudgeten gick till projekt inom dessa forskningsområden som är sådana som påverkar både skörd, ekonomi, miljö och folkhälsa.

Framgångsrika projekt

Några framgångsrika projekt identifierades, varav flera samarbetsprojekt. Bland annat har det stora BioSoM-programmet (Biological Soil Mapping) resulterat i en kommersiellt tillgänglig analys av markburna patogener genom Eurofinslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett annat framgångsrikt projekt handlar om doftämnen, så kallade kairomoner, mot skadeinsekter i äppelodlingar, vilket drastiskt kan minska användningen av insekticider.

Forskningsresultat som har potential att tillämpas i praktiken kommuniceras i regel på ett bra sätt till rådgivarorganisationerna och därefter vidare till lantbrukarna, enligt rapporten. Det varierar dock i vilken utsträckning de nya forskningsrönen därefter tillämpas av lantbrukarna. Råd som tillämpas både snabbt och framgångsrikt handlar om användning av toleranta sorter och jordanalys för att förebygga betcystnematod i sockerbeta. Däremot tillämpar inte lantbrukarna i lika stor utsträckning nya forskningsrön kring beslutsstödssystem, resistenta sorter i potatis och spannmålsodling eller alternativ ogräsbekämpning för att minska användningen av herbicider, enligt rapporten.

Efterlyser deltagande forskning

I rapporten efterlyser man deltagande forskning som genomförs tillsammans med lantbrukarna för att öka tillämpningen av forskningsresultaten. I rapporten poängteras att inget av forskningsprojekten om de stora grödorna hade utförts i samarbete med lantbrukare under faktiska förhållanden i fält.

En slutsats från rapporten är att det gjorts stora framsteg i Sverige inom IPM-fältet, men att det ännu inte finns några tecken på att det övergripande målet med EU-direktivet uppnåtts, det vill säga att minska beroendet av växtskyddsmedel. Däremot är Sveriges användning av växtskyddsmedel mätt som hektardoser av fungicider och insekticider redan idag så mycket som 90 procent lägre än EU-snittet, medan hektardoserna av herbicider är i nivå med EU-snittet, enligt rapporten.

Integrerat växtskydd

Sedan den 1 januari 2014 ska alla lantbrukare använda sig av integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management) enligt EU-direktivet 2009/128/EC om hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel. Greppa Näringen erbjuder rådgivning inom integrerat växtskydd över hela Sverige. IPM innebär att:

 • Förebygga växtskyddsproblem,
 • Bevaka odlingar för att kunna sätta in rätt åtgärd vid rätt tid,
 • Behovsanpassa bekämpningsåtgärderna så att man inte använder mer växtskyddsmedel än nödvändigt och att
 • Följa upp bekämpningsåtgärderna för att undersöka deras effekt.
Beskriver tabellens innehåll

Styrkor

 • Evidensbaserade rekommendationer
 • Bra koppling mellan förädlingsindustri, rådgivarorganisationer och i vissa fall nationella fältförsök.
 • Bra förmedling av forskningsresultat till rådgivarorganisationer.

Svagheter

 • Liten andel projekt resulterar i färdiga produkter eller strategier.
 • Tillämpningarna är inte alltid evidensbaserade
 • Ingen generell tillämpning av beslutsstödsystem

Möjligheter

 • Främja deltagandemetoder, användning av demonstrationsgårdar och fältförsök för att utveckla och tillämpa forskningsresultat.
 • Skapa incitament som främjar tillämpning av alternativa metoder.
 • Kartlägga lantbrukares behov av växtskyddsmedel och tillämpning av IPM.

Risker

 • Kostnad för att tillämpa alternativa metoder vs kostnader för pesticider.
 • I andra länder finns billigare kontrollmetoder.
 • Fokus på säsongens skörd snarare än långsiktiga socio-ekonomiska värden.

Några styrkor, svagheter, hot och möjligheter för tillämpning av forskningsresultat inom IPM.
Källa: Syntesrapporten: Research and Development Projects with Focus on IPM – A Synthesis Report av Eve Roubinet, Stiftelsen Lantbruksforskning, 2017.

Mer kunskap:

Filmer och intervjuerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från IPM-seminariet den 27 november, 2017.

Syntesrapporten: Research and Development Projects with Focus on IPM – A Synthesis Reportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Eve Roubinet, Stiftelsen Lantbruksforskning, 2017.

Nyligen lanserade Stiftelsen Lantbruksforskning och forskningsrådet Formas en strategisk programsatsning inom trädgård och integrerat växtskydd, IPMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Jordbruksverkets sida om Integrerat växtskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp