Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap

Diken är ett viktigt inslag i jordbrukslandskapet. Deras huvuduppgift är att leda bort överskottsvatten från åkermark för att få en fungerande dränering, men de utgör även en viktig miljö för växter och djur som behöver öppet vatten. Foto: Tilla Larsson

Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap

10 april 2018

Genom att underhålla ditt dike på ett bra sätt bidrar du till att bevara åkermarken i gott skick samtidigt som du främjar de miljövärden som är knutna till jordbruket och vattnet. Jordbruksverket har tagit fram en ny broschyr om underhåll av diken.

Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap

Ofta kan det räcka med punktvis underhåll. Stabilisera eroderande slänter och ta bort sedimentbankar samt dämmande växtlighet eller nedfallna träd.

Broschyren riktar sig till lantbrukare och entreprenörer, men även till rådgivare och tjänstemän. Den förklarar varför diken finns, varför du behöver underhålla dem och hur du ska göra det på bästa sätt. Det innebär åtgärder som säkerställer en god dränering, samtidigt som du begränsar påverkan och skador på miljön i och kring diket.

För att kunna odla är nästan alla beroende av diken och rörledningar som leder bort överskottsvatten från åkermark. Diken används även för att avleda dagvatten från bebyggelse och vägar, vilket gör att de redan idag är överbelastade, och med förväntade klimatförändringar kommer underhållsbehovet att öka ytterligare för att undvika höga vattenstånd.

Dikesägarna ansvarar för underhåll

Diket kan ingå i en markavvattningssamfällighet, till exempel ett dikningsföretag. Då är det deltagarna som gemensamt äger och underhåller det. Kostnaderna fördelas enligt andelar som beror på vilken nytta var och en fick när det tillkom. Om ditt dike inte är samfällt är det ett enskilt dike, och tillhör oftast den fastighet där det ligger. Ligger diket i en fastighetsgräns delar du ansvaret lika med din granne.

Underhåll innebär att diken och ledningar ska ha den utformning de fick efter den senaste lagliga åtgärden. Rätten att underhålla anges i tillstånd men även i Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och Miljöbalken. I den senare regleras även skyldigheten att underhålla. Detta gäller för alla vattenanläggningar, oavsett om de har tillstånd eller inte, om de ägs av enskilda fastighetsägare eller ingår i en samfällighet.

Underhåll diket på bästa sätt

När du ser ett behov av underhåll så undersök orsaken och åtgärda rätt sak. Det är ingen bra idé att gräva bort en sedimentbank om orsaken är en instabil slänt längre upp - stabilisera slänten istället. Om en tjock rotfilt har etablerat sig och minskar flödet eller dämmer upp vattennivån behövs en grävskopa för att ta bort hindret. Du får dock inte gräva djupare än det ursprungliga dikets botten och inte skada hård botten eller grusbottnar som är viktiga livsmiljöer för musslor och fiskar. Anpassa tidpunkten så att de arter som är knutna till biotopen störs så lite som möjligt.

Text: Tilla Larsson och Anuschka Heeb

Läs mer: Ladda ned broschyren Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Jordbruksverkets webbutik.

Sidan uppdaterades 2018-04-10 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp