Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Miljömål nås inte – men flera positiva trender

Foto: Janne Andersson

Miljömål nås inte – men flera positiva trender

03 april 2018

Greppa Näringen arbetar mot de tre miljömålen Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö med lantbrukarnyttan i fokus. En ny rapport från Naturvårdsverket har undersökt hur arbetet mot de svenska miljömålen fortlöper.

Slutsatsen i rapporten blir att endast två av de 16 miljömålen beräknas nås till år 2020 och dessa är Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt, medan övriga 14 miljökvalitetsmål inte beräknas nås.

Även om inget av miljömålen Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan eller Giftfri miljö beräknas nås är utvecklingen ändå positiv inom vissa områden, exempelvis minskar belastningen av näringsämnen och på en del platser minskar övergödningssymtomen.

Näringsbelastningen minskar

Miljömålet Ingen övergödning lyder:

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Målet om Ingen övergödning bedöms inte kunna nås till år 2020 och det går heller inte se en tydlig riktning för utvecklingen. Men det finns flera positiva områden som att belastningen av näringsämnen minskar. Eftersom återhämtningstiden är lång kommer arbetet ändå att ta lång tid att genomföra. Sverige är trots allt nära att uppnå målen enligt Helcoms aktionsplan för Östersjön om att minska kvävebelastningen till Östersjön.

Internationella samarbeten lyfts som viktiga verktyg framöver. Likaså landsbygdsprogrammets miljöersättningar och –investeringar för minskat kväveläckage (fånggrödor och vårbearbetning), skyddszoner och skötsel av våtmarker och dammar.

Utsläpp av växthusgaser minskar långsamt

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan lyder:

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”

Miljömålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte nås till år 2020 med nuvarande och beslutade styrmedel och åtgärder. Förra året beslutades det om ett nytt klimatpolitiskt ramverk för Sverige där det långsiktiga målet är att Sverige inte ska några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Utsläppen minskar långsamt i Sverige och minskningarna behöver öka om målet till 2045 ska nås. Globalt ökar utsläppen av växthusgaser även om preliminära siffror tyder på att ökningstakten går långsammare än tidigare. Utsläppen av metan ökar snabbare än tidigare på ett globalt plan och här föreslås insatser relaterade till jordbrukssektorn.

Minskande doser av växtskyddsmedel

Miljömålet Giftfri miljö lyder:

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

När det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ses ingen tydlig riktning för utvecklingen. Trenderna går åt olika håll för olika ämnen. Användningen av växtskyddsmedel i hektardoser minskade 2016 jämfört med 2015 liksom miljö- och hälsoriskindex. Användningen av neonikotinoider har mer än halverats i Sverige sedan dessa begränsades 2013. Sett över längre tid på cirka 30 år har miljö- och hälsoriskindex minskat kraftigt.

Naturvårdsverket har tagit fram rapporten i samarbete med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och länsstyrelserna.

Bedömning av miljökvalitetsmålen och utvecklingen i miljön

Beräknad måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen till år 2020.

  • Ingen övergödningNEJ, målet beräknas inte uppnås. Utvecklingen i miljön klassas som NEUTRAL, vilket innebär att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen. Belastningen av näringsämnen minskar och övergödningssymtomen minskar i vissa områden, men utsläppen behöver minska ännu mer för att vi ska nå målet.
  • Begränsad klimatpåverkanNEJ, målet beräknas inte uppnås och utvecklingen i miljön är NEGATIV. Halterna av växthusgaser ökar.
  • Giftfri miljöNEJ, målet beräknas inte uppnås och utvecklingen i miljön klassas som NEUTRAL. Vissa miljögifter ökar medan andra minskar.

Sidan uppdaterades 2019-02-11 av Tobias Wiklund

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp