Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Beskrivande bildtext

Foto: Mårten Svensson

Greppa Näringen – projektplan 2017–2020

13 december 2017

Nytt från Greppa Näringen. Greppa Näringens projektplan 2017–2020 beskriver målen för verksam­heten och gäller för alla län. En del satsningar är regionala och en del går över hela länen. 2018 inför Greppa Näringen en ny rådgivningsmodul för underhåll av diken, en grund­förutsättning för ett fungerande jordbruk. Handfasta och praktiska råd för lantbrukarnyttan är också en del av Greppa Näringens uppdrag, liksom samarbeten inom och över landets gränser.

Bildbeskrivning

Foto: Mårten Svensson

Lantbrukarnytta är nyckeln för projektet och Greppa Näringen fortsätter att arbeta med ny kunskap och rådgivande insatser som främjar lantbruket och minskar miljö- och klimatpåverkan. Lantbrukare får ökad kunskap om vad de kan göra för att påverka positivt. Utöver miljö- och klimataspekten ska insatserna samtidigt vara en ekonomisk vinst för lantbrukaren.

Greppa Näringen satsar på diken

Förändrat klimat med risk för allt kraftigare nederbörd ställer hårdare krav på att jordbrukets diken fungerar för att inte fält och marker ska svämma över. Samtidigt är regelverket inte alltid så lätt att tolka. Underhåll av diken, en ny rådgivnings­modul som Greppa Näringen inför nästa år, stödjer lantbrukare i arbetet med att få ordning på diken.

Greppa Näringen ger rådet till lantbrukaren att se över sina diken varje vår och höst. Har ett dike slammat eller växt igen hindras vattenflödet,
vilket kan få stora konsekvenser vid kraftigt nederbörd. Under sommaren med mycket vegetation i diket kan betydligt lägre flöden än annars ge höga vattenstånd, vilket kan ge skörde­minskningar eftersom växternas rötter står under vatten.

Läs mer i Greppa Näringens medlemsbrev om den nya rådgivningsmodulen för underhåll av diken, och om hur vi omvärldsbevakar nyhetsflödet kring miljö och klimat för att inspirera och öka kunskapen inom lantbruket.PDF

Praktiska råd för lantbruket

Greppa Näringen fortsätter arbetet med att i samarbete med rådgivningsexperter i projektet ta fram praktiska råd för lantbrukaren. I december publicerade vi det 26e i ordningen, Bra hagar för både hästen och miljön, praktiska råd om hälso- och miljörisker med hagar. Rådet tipsar om hur du genom att sköta dina hästhagar på ett bra sätt minskar övergödningen av sjöar och vattendrag.

Läs Greppa Näringens Praktiska råd Bra hagar för både hästen och miljön och få tips om hur du tar bort gödselhögar och överblivet foder för att minska fosforläckage, och hur mockning och rotationsbete minskar spridningen av inälvsparasiter.PDF

Samarbete för gemensam gödselstandard runt Östersjön

I nya projektet Manure Standards ska länderna runt Östersjön arbeta fram ett gemensamt sätt för att värdera näringsinnehållet i stallgödsel. Målet med projektet är att åstadkomma en mer hållbar och resurseffektiv hantering av stallgödsel. Under de två kommande åren medverkar Greppa Näringens sakkunniga medarbetare i projektet.

Läs mer om Greppa Näringens medverkan i projektet Manure Standards som ska ta fram en gemensam gödselstandard för länderna runt Östersjön.

Stöd från regering och riksdag

Greppa Näringen får huvudparten av finansieringen i landsbygdsprogrammet för att ge rådgivning som ökar kunskapen hos lantbrukare med syftet att minska övergödningen och klimatpåverkan från jordbruksproduktionen. En viktig del av Greppa Näringens uppdrag är dessutom att öka kunskaperna om växtskydds- och vattenåtgärder.

Greppa Näringens arbete är helt i linje med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram liksom med regeringens livsmedelsstrategi. Den senare som dessutom framhåller att vi använder pengarna i landsbygdsprogrammet för att förbättra miljön och klimatet samtidigt som vi gynnar produktionen. Lantbrukarnytta är ledordet.

Satsningar under 2017–2020 för Greppa Näringen är:

  • Individuell rådgivning för lantbrukaren
  • Fler fält- och gruppaktiviteter för lantbrukare
  • Vattendragsgrupper – öka kunskapen om levande sjöar och vattendrag
  • Underhåll av diken – inför 2018 en ny modul
  • Fler möjligheter till egna ekonomiska beräkningar för lantbrukaren
  • Digitala tjänster utvecklas – för lantbrukare såväl som för rådgivare
  • Informationskampanjer
  • Fortsatt samverkan mellan forskning och praktik

Greppa Näringens projektplan 2017–2020

Vill du veta mer om vilka mål som Greppa Näringen har för verksamheten, vilken målgrupp som är viktigast och vilka sakområden som är i fokus för aktiviteterna? Läs mer i projektplanen eller kontakta oss.

Kontakt

Projektledare Greppa Näringen

Stina Olofsson

036-15 84 06

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp