Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Bra klimatåtgärd blev istället ett övergödningsproblem

Att sprida gödsel med bra ammoniakteknik som släpslangar är en av många åtgärder för att komma till rätta med övergödningen. Foto: Mårten Svensson

Bra klimatåtgärd blev istället ett övergödningsproblem

31 oktober 2017

Ökad gårdsbiogasproduktion i Tyskland har gett betydligt mer förnybar energi men har istället gett mer förorenat grundvatten. Detta eftersom gräsmarker plöjts upp för att odla majs som ingrediens till rötning. Det här är ett av skälen till att det nu pågår en febril verksamhet för att minska kväve- och fosforläckage.

I den tyska delstaten Niedersachsen i nordvästra Tyskland sker en omfattande matproduktion. Över hälften av kycklinguppfödningen och en tredjedel av alla grisar i Tyskland finns i denna förbundsstat.

Djurhållningen har gett stora överskott av både kväve och fosfor och hög halt av nitratkväve i grundvattnet. Eftersom nästan allt dricksvatten tas från grundvatten har övergödningen blivit ett stort problem och vattenverken måste rena vattnet från nitratkväve för att göra det drickbart.

Majsodling har ökat på bekostnad av gräs

På senare år har kväveutlakningen ökat ännu mer av en speciell anledning. Många känner till den tyska satsningen gårdsbiogasanläggningar där ekonomiskt stöd har syftat till att öka produktionen av förnybar energi. Bara i den del av Niedersachsen som kallas Weser-Ems (efter de båda floderna) fanns det år 2013 så många som 580 stycken biogasanläggningar. Och produktionen av grön el har ökat nästan tre gånger från 2005 till 2011.

En vanlig ingrediens till rötningen har blivit majs. Därför har odlingen av majs för energiändamål ökat kraftigt. Det har skett på bekostnad av att gräsmarker plöjts upp. Eftersom odling av majs utlakar mer kväve än gräs har i sin tur utlakningen av nitratkväve till grundvattnet ökat.

Akut situation skapar idérikedom

Eftersom grundvattnet till stor del är odrickbart, kustvattnet får ta emot för stora mängder kväve och den kritiska belastningsgränsen för kvävenedfall på mark överskridits finns numera ett helt batteri av motåtgärder.

  • Sprid gödsel med bra ammoniakteknik. Försök pågår och de anger att merkostnaden för att sprida gödsel med släpslangar är cirka 12 kronor per kubikmeter jämfört med bredspridning. Merkostnaden för injektionsteknik anges till 20 kronor per kubikmeter.
  • Täck över gödselbehållare. De många och stora djurgårdarna bidrar med en hel del ammoniakutsläpp till trakten. I Tyskland krävs täckning av gödselbehållare bara för nybyggda behållare och om de överstiger 6 500 kubikmeter.
  • Gödselförmedling. En gödselförmedling har startats som under ett år flyttade nära 2 miljoner ton stallgödsel till trakter där den behövdes bättre.
  • Överdosera inte djuren med kväve eller fosfor. Det bedöms att det finns en slentrianmässig överdosering med näringsämnen i foder. Att komma till rätta med det genom fasutfodring med mera kan minska gårdens kostnader för inköpt foder.
  • Separera gödsel. Försök pågår med att separera gödsel i fast och flytande fas för att producera mineralgödselliknande slutprodukter.
  • Ställ om öppen odling på mulljordar till gräsmark. Är en dyr åtgärd och betalas med landsbygdsprogrammet.

Läs mer: Resource efficiency in practice. Closing mineral cycles: final report - studylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö, 2016. 

Sidan uppdaterades 2017-10-31 av Teresia Borgman

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp