Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

NYHET FRÅN GREPPA NÄRINGEN

Fosforbalans i obalans

Fosfortillståndet i marken bör styra tillförseln, uppmanar Hans Nilsson på Greppa Näringen, som studerat Greppa Näringens databas för växtnäringsbalanser. Bild: Mats Söderström, precisionsskolan.se

Fosforbalans i obalans

13 oktober 2017

En analys från 2 600 konventionella växtodlingsgårdar visar att fosforbalansen har en svag koppling till fosfortillståndet i marken. Många behöver ta ökad hänsyn till markkarteringsvärdet och utnyttja sin fosforbalans för att styra givan.

I Greppa Näringens databas för växtnäringsbalanser kan, bland mycket annat, fosforflödet in och ut från gårdarna studeras. Fosforöverskott förekommer ofta på djurgårdar skapat främst av foderimport. Detta skulle kunna kompenseras genom export av stallgödsel men detta sker av olika anledningar inte i tillräcklig omfattning för att få balans.

När det gäller växtodlingsgårdarna är gödslingen istället ofta underbalanserad gödsling men med stor variation. Med växtodlingsgårdar menas här gårdar med mindre än 0,2 djurenheter/ha.

Svag koppling

I Greppa Näringens databas finns bara en grov angivelse kring gårdens huvudsakligaste P-AL-klass men det stora antalet balanser gör den ändå intressant att titta på.

I klass V borde balanserna ligga på ett underskott runt 15-20 kg per ha, det vill säga lika med bortförseln eftersom gödslingsrekommendationen säger 0 kg P/ha om vi bortser från potatis. I de lägre klasserna borde det vara ett tydligt överskott i balansen och i klass III runt 0 kg P/ha eftersom vi strävar efter klass III eller IV beroende vilka grödor vi har i växtföljden.

Men i praktiken är det svag koppling mellan fosforklass och eventuellt underskott eller överskott i gödslingen. En ökad styrning via markkarteringen tycks vara påkallad.

Hög skörd = hög giva

Ju högre skörd desto mer fosfor borde tillföras enligt rekommendationen men om inflöde av fosfor ställs mot utflödet är korrelationen svag. (En spannmålsskörd på 8 ton betyder bortförsel av drygt 25 kilo fosfor per hektar).

Det finns många exempel där det plockas ut höga skördar med liten fosfortillförsel men det finns också gårdar som för bort lite fosfor och ändå gödslar med ganska mycket fosfor. En ökad användning av fosforbalansen är här påkallad.

Glöm inte variationer inom fältet

I Greppa Näringen studeras balansen på hela gården. Det går inte att se vad som händer på fältnivå och ännu mindre variationer inom fältet. Om variationen mellan gårdar kombinerades med variationen inom ett fält skulle ett ännu ett änne större behov av styrning framstå.

Den variation vi ofta ser i markens fosfortillstånd byggs ofta upp av just dåligt balanserad gödsling. På de delar av ett fält som har hög skördepotential tillförs regelbundet mindre fosfor än bortförseln varför markvärdet sjunker. På sämre fläckar blir det tvärtom och skillnaderna ökar.

Precisionsgödsla P och K

Vi har de senaste åren sett ett starkt ökat intresse kring precisionsgödsling av kväve med olika hjälpmedel som CropSAT, sensorer och kvävemätare. Av praktiska skäl är det få som precisionsgödslar annat än kväve.

Vi skulle behöva utrustning som spred kväve, fosfor och kalium separat från varsin behållare och spridning via styrfiler. Tekniska lösningar finns, men varken utrustning eller gödselmedel är bra anpassade för detta idag.

Text: Hans Nilsson

Läs mer: Fosforbalans i obalansPDF, PM av Hans Nilsson, Greppa Näringen, 2017.

 

Sidan uppdaterades 2019-05-16 av Alexander Regnér

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Klicka här för att prenumerera

Kontakt

Redaktör för nyhetsbrevet

Teresia Borgman

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp